ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*doctorate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doctorate, -doctorate-

*doctorate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doctorate (n.) ปริญญาเอก
English-Thai: HOPE Dictionary
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กศ.ด. (n.) doctorate Syn. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (n.) doctorate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother-in-law got his doctorate there.มันได้ผลเฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกับเด็กหรอก
By 17, he had already received two doctorates and was one of the most highly regarded minds of his day.พออายุได้ 17 เขาก็ได้เป็นด็อกเตอร์ถึง 2 สาขา และเขายังเป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดมันสมอง ในยุคของเขาด้วย
I will give you a doctorate John Abrams name.ผมอยากจะให้คุณพบกับหมอ ชื่อ จอนท์ อบรามส์
If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn until he gains a college degree, a master's degree and ultimately, a doctorate degree.ถ้าเปรียบการศึดษาเธอก่อนแต่งงาน ก็เทียได้กับจบระดับชั้นมัธยม คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเธอ จนกระทั่งจบมหาลัย ปริญญาโท
I hold doctorates in chemistry,mathematics,and engineering,ผมจบปริญญาเอกด้านเคมี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม
Holds a doctorate in advanced economic theory from mit.จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงจากเอ็มไอที
Whether I'm accepting an honorary doctorate or performing a citizen's arrest-- people ask me, "Sue, what's your secret?"ทั้งตอนที่ฉันได้รับดุษฎีบัณฑิต หรือขณะจับกุมผู้กระทำผิด หลายคนถามว่า "ซู คุณมีเคล็ดลับอะไร?"
What's a world renowned entomologist with a doctorate and 20 years of experience to do with his life when the university cuts off the funding for his lab, huh?ดร.ด้านกีฎวิทยาชื่อดังระดับโลก พร้อมประสบการณ์ 20 ปี จะทำอะไรกับชีวิตต่อดี
Yeah,and a mineralogist and a an entomologist, which gives me the same number of doctorates as the two of you put together,because you don't have any.ก็ใช่ และนักแร่วิทยาด้วย และนักกีฏวิทยาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้ฉันมีปริญญาเอก
Yeah, I was doing it the way you are supposed to, pursuing my doctorate at Colorado,ใช่ ผมเดินตามรอย ในแบบเช่นเดียวกันกับคุณ ใฝ่ฝันไขว่คว้าใบปริญญาเอกของผม ที่โคโลราโด
So, you're doing your doctorate, I hear?กำลังเรียนด็อกเตอร์เหรอครับ?
Your doctorate is in neurobiology.คุณได้ปริญญาเอก สาขาประสาทชีววิทยา

*doctorate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
博士号[はかせごう;はくしごう, hakasegou ; hakushigou] (n) doctor's degree; doctorate; PhD

*doctorate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: doctorate FR: doctorat [m]
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā dut) EN: honorary doctorate FR:
ปริญญาเอก[n. exp.] (parinyā ēk) EN: doctor's degree ; doctorate FR: doctorat [m]
ปริญญาเอกทาง...[n. exp.] (parinyā ēk ) EN: Doctorate in ... FR: doctorat en ... [m]

*doctorate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *doctorate*
Back to top