ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distraction*, -distraction-

distraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distraction (n.) สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว See also: สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ, สิ่งรบกวน Syn. diversion, confusion, daze
English-Thai: HOPE Dictionary
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm making one of the "boring" speeches. This distraction is not welcome.ผมนี่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ "น่าเบื่อ" ที่นี่ไม่ต้อนรับคนก่อกวน
That should prove some distraction inside.คงจะทำให้เบี่ยงเบนความสนใจภายในคุกได้
Good distraction frees us from emotional pain.การเบนความสนใจถูกเวลา\ ช่วยให้เราลืมความเจ็บปวด
Bad distraction gives you a mouth full of whizz.แต่การเบนความสนใจผิดเวลา\ ทำให้ฉี่เต็มปากแก
Take us up. I'll create a distraction from outside and keep them busy while you lot infiltrate the facility from above.ขึ้นข้างบนเลย ฉันจะเบี่ยงเบน ความสนใจจากด้านนอก
It should cause a nice distraction and seal off the bomb area while we come in through the hatches.มันจะทำให้พวกมันเสียสมาธิ และเป็นการปิดกั้นพื้นที่ระเบิด ระหว่างที่เราเดินเข้าประตูไป
Looks like Ahsoka's distraction is working.ดูเหมือนว่าการทำให้พวกมัน เสียสมาธิของอาโซก้าจะได้ผล
A little distraction goes far to ease the burden of the war on my men.ความบันเทิงเล็กๆ นี่ช่วยบรรเทา ภาระแห่งสงครามให้คนของข้าได้
We need a distraction to help get sully and cal to nikki's car.เราต้องดึงความสนใจ ถ่วงเวลาให้คาลกับซัลลี่ไปถึงรถ
A distraction from all the pressure that you've been under.ผ่อนคลายจากความกดดัน ที่คุณกำลังเจอ
Anything to get a little distraction from life.ภาพเป็นจริง มันได้ผล
The attack may have been a distraction to try to come in close and take prisoners,การโจมตีทำให้เราไขว้เขว เพื่อที่จะพยายามเข้าใกล้ยาน และจับตัวนักโทษ

distraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction
気移り[きうつり, kiutsuri] (n,vs) distraction
逆上[ぎゃくじょう, gyakujou] (n,vs) frenzy; distraction
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
手に付かない;手につかない;手に着かない[てにつかない, tenitsukanai] (exp) to not be able to concentrate on (due to distractions, etc.)
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose
錯乱[さくらん, sakuran] (n,vs) confusion; distraction; derangement; (P)

distraction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ภาวะจิตว้าวุ่น[n. exp.] (phāwa jit w) EN: distraction FR: distraction [f]
สถานที่บันเทิง[n. exp.] (sathānthī b) EN: place of entertainment FR: lieu de distraction [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distraction
Back to top