ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discrimination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discrimination*, -discrimination-

discrimination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discrimination (n.) การแบ่งแยก See also: การแบ่งพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
English-Thai: Nontri Dictionary
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discriminationการเลือกปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมปฏิสัมภิทา (n.) discrimination of ideas See also: analytic insight of origin
ดูถูกผิว (v.) have racial discrimination Syn. แบ่งผิว
ถือผิว (v.) practice racial discrimination See also: practice segregation, attach importance to race Syn. เหยียดสีผิว
เหยียดผิว (v.) have racial discrimination Syn. แบ่งผิว, ดูถูกผิว
เหยียดสีผิว (v.) practice racial discrimination See also: practice segregation, attach importance to race
แบ่งผิว (v.) have racial discrimination Syn. ดูถูกผิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, we now have discrimination down to a science.- ตอนนี้เราถูกแบ่งแยกด้วยวิทยาศาสตร์
Eugene never suffered from the routine discrimination of the "utero," or "faith birth," or "ln-Valid" as we're calledยูจีนไม่เคยบ่นเรื่องถูกกลืนสิทธิ
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่
You have to know how to do it. Discrimination lawsuit.เธอแค่ต้องรู้วิธีปลุก คดีเลือกปฏิบัติ
That's discrimination against the otherwise located.เธ™เธฑเนˆเธ™เธ–เธทเธญเน€เธ›เน‡เธ™เธเธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ™เธฐ
They did, alright, there's a lot of wing discrimination in the workplace.มันก็ใช่ โอเคมั๊ย เค้าเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีปีกไม่มีเส้นก็หมดสิทธิ์
You know well that our faces mark us as being Chinese, and we've suffered discrimination and bullying.ทุกท่านคงจะทราบกันดี ถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเรา เราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยาม และการกลั่นแกล้ง
There won't be any discrimination between male and female, and we will have a really wide range of models for the photo shoots.ทุกคนต้องเข้ามาถ่าย มันเป็นธุระกิจที่ยั่งยืน
Discrimination against vampires is punishable by law in the great State of Louisiana.ชีวิตไม่มีรถชาติ ถ้าไม่ได้ข้ามเส้นใคร
We didn't get any coffee that you didn't want and I didn't order, and that's evidence of racial discrimination?เราไม่ได้กาแฟที่เราไม่ดื่ม และฉันก็ไม่ได้สั่ง และนั่นหมายถึง การเหยียดผิวเหรอ
Discrimination! Discrimnaaation~โหย กีดกันทางเพศนี่นา กีดกัน!
Fucking Korea, fucking minority discrimination!Fucking Korea การแบ่งแยกชนชั้นที่แสนจะบัดซบ

discrimination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
岐视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 岐视 / 岐視] discrimination (against sb); also written 歧視|歧视
歧视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 歧视 / 歧視] discrimination (against sb)
辨别力[biàn bié lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 辨别力 / 辨別力] discrimination; power of discrimination
种族歧视[zhǒng zú qí shì, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 种族歧视 / 種族歧視] racial discrimination; racism; Jim Crowism; color bar; color line

discrimination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination
偏頗[へんぱ, henpa] (adj-na,n) favoritism; favouritism; discrimination
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin)
女性差別[じょせいさべつ, joseisabetsu] (n) discrimination against women; sexism
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment
鑑別所[かんべつしょ, kanbetsusho] (n) Discrimination Office
階級差別[かいきゅうさべつ, kaikyuusabetsu] (n) classism; class discrimination
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
性差別[せいさべつ, seisabetsu] (n) sex discrimination; sexism
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
男女差別[だんじょさべつ, danjosabetsu] (n) sexual discrimination; sexism
眼識[がんしき, ganshiki] (n) discrimination; insight
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P)
識別(P);職別(iK)[しきべつ, shikibetsu] (n,vs) discrimination; discernment; identification; (P)
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P)
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination

discrimination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจจำแนก[n. exp.] (amnāt jamna) EN: discrimination FR: discrimination [f]
อัสมิมานะ[n.] (atsamimāna) EN: discrimination FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
การจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: discrimination ; distinction FR: discrimination [f] ; distinction [f]
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: age discrimination FR:
การกดขี่[n.] (kān kotkhī) EN: oppression ; discrimination FR:
การกดขี่ทางเพศ[n. exp.] (kān kotkhī ) EN: sex discrimination FR: discrimination sexuelle [f]
การเลือกปฏิบัติ[n. exp.] (kān leūak p) EN: discrimination FR: discrimination [f]
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[n. exp.] (kān leūak p) EN: racial discrimination FR: discrimination raciale [f]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[n. exp.] (kān leūak p) EN: sex discrimination ; sexual discrimination FR:
การปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม[n. exp.] (kān patibat) EN: discrimination FR:
การถือผิว[n.] (kān theūphi) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การแยกแยะรส[n. exp.] (kān yaēkyae) EN: taste discrimination FR:
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: discrimination FR: discrimination [f] ; dénigrement [m]
การเหยียดผิว[n.] (kān yīetphi) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การเหยียดสีผิว[n. exp.] (kān yīet sī) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
กฎการจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kot kān jam) EN: discrimination law FR:
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
ธรรมปฏิสัมภิทา[n.] (thammapatis) EN: discrimination of ideas ; discrimination of the Law ; analytical knowledge of the Law ; discriminating knowledge of reasons, conditions or causal relations FR:
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale
เหยียดผิว[v.] (yīetphiu) EN: have racial discrimination FR: faire preuve de discrimination raciale

discrimination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Geschlechter-Diskriminierung {f}sexual discrimination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discrimination
Back to top