ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discrimination-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discrimination, *discrimination*,

-discrimination- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, we now have discrimination down to a science.- ตอนนี้เราถูกแบ่งแยกด้วยวิทยาศาสตร์
Eugene never suffered from the routine discrimination of the "utero," or "faith birth," or "ln-Valid" as we're calledยูจีนไม่เคยบ่นเรื่องถูกกลืนสิทธิ
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่
You have to know how to do it. Discrimination lawsuit.เธอแค่ต้องรู้วิธีปลุก คดีเลือกปฏิบัติ
That's discrimination against the otherwise located.เธ™เธฑเนˆเธ™เธ–เธทเธญเน€เธ›เน‡เธ™เธเธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ™เธฐ
They did, alright, there's a lot of wing discrimination in the workplace.มันก็ใช่ โอเคมั๊ย เค้าเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีปีกไม่มีเส้นก็หมดสิทธิ์
You know well that our faces mark us as being Chinese, and we've suffered discrimination and bullying.ทุกท่านคงจะทราบกันดี ถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเรา เราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยาม และการกลั่นแกล้ง
There won't be any discrimination between male and female, and we will have a really wide range of models for the photo shoots.ทุกคนต้องเข้ามาถ่าย มันเป็นธุระกิจที่ยั่งยืน

-discrimination- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
岐视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 岐视 / 岐視] discrimination (against sb); also written 歧視|歧视
歧视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 歧视 / 歧視] discrimination (against sb)

-discrimination- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination
偏頗[へんぱ, henpa] (adj-na,n) favoritism; favouritism; discrimination
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin)
女性差別[じょせいさべつ, joseisabetsu] (n) discrimination against women; sexism
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment
鑑別所[かんべつしょ, kanbetsusho] (n) Discrimination Office
階級差別[かいきゅうさべつ, kaikyuusabetsu] (n) classism; class discrimination

-discrimination- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจจำแนก[n. exp.] (amnāt jamna) EN: discrimination FR: discrimination [f]
อัสมิมานะ[n.] (atsamimāna) EN: discrimination FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
การจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: discrimination ; distinction FR: discrimination [f] ; distinction [f]
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: age discrimination FR:
การกดขี่[n.] (kān kotkhī) EN: oppression ; discrimination FR:
การกดขี่ทางเพศ[n. exp.] (kān kotkhī ) EN: sex discrimination FR: discrimination sexuelle [f]
การเลือกปฏิบัติ[n. exp.] (kān leūak p) EN: discrimination FR: discrimination [f]
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[n. exp.] (kān leūak p) EN: racial discrimination FR: discrimination raciale [f]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[n. exp.] (kān leūak p) EN: sex discrimination ; sexual discrimination FR:
การปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม[n. exp.] (kān patibat) EN: discrimination FR:
การถือผิว[n.] (kān theūphi) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การแยกแยะรส[n. exp.] (kān yaēkyae) EN: taste discrimination FR:
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: discrimination FR: discrimination [f] ; dénigrement [m]
การเหยียดผิว[n.] (kān yīetphi) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การเหยียดสีผิว[n. exp.] (kān yīet sī) EN: racism ; racial discrimination ; racialism FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
กฎการจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kot kān jam) EN: discrimination law FR:
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
ธรรมปฏิสัมภิทา[n.] (thammapatis) EN: discrimination of ideas ; discrimination of the Law ; analytical knowledge of the Law ; discriminating knowledge of reasons, conditions or causal relations FR:
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale
เหยียดผิว[v.] (yīetphiu) EN: have racial discrimination FR: faire preuve de discrimination raciale

-discrimination- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Geschlechter-Diskriminierung {f}sexual discrimination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discrimination-
Back to top