ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discrepancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discrepancy*, -discrepancy-

discrepancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discrepancy (n.) ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน Syn. difference, disparity, gap Ops. accord
English-Thai: HOPE Dictionary
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
English-Thai: Nontri Dictionary
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discrepancyความผิดปกติในความสั้น-ยาว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's apparently a discrepancy between my time of death and the president's physician's.ไม่ต้องวาดรูปแล้ว โทนี่ จนท. ทอดด์จะเอาผังเครื่องบินให้คุณ ไม่ ไม่ได้
I believe I know why there's a discrepancy in the time of death.แล้วบันทึกผู้การตายตอนที่เรียกแพทย์
I saw a discrepancy in his next of kin file so I sent away for more information, and I was sent these telegrams confirming the robbery.ฉันเห็นความผิดปกติ ในแฟ้มจดหมายถึงญาติ ส่งไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับโทรเลขยืนยัน การปล้นธนาคาร
If there's a discrepancy to be found on an application, the six of them will find it.ถ้านั่นเป็นจุดบกพร่องของใบสมัคร เราพบมันเอง
A DISCREPANCY IN A PREVIOUS STATEMENT, THAT'S ENOUGH TO GIVE US THE UPPER HAND.ความแตกต่างกันระหว่างเหตุการณ์ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ เราต้องหาหลักฐานที่จะทำให้เราจับเค้าได้ ?
They knew about the discrepancy in the report.พวกเขารู้เรื่องคำให้การที่แย้งกันในรายงานนั่น
I understand that there's a discrepancy between my text and this situation...แน่นอน, ผมรู้ว่าข้อความที่ผมส่งให้คุณ มันตรงข้ามกับสถานการณืตอนนี้
Because that's not the only discrepancy between what's listed in evidence and what's actually here.เพราะว่านั่นไม่ใช่ความแตกต่างเดียว ระหว่างรายชื่อหลักฐาน กับหลักฐานจริงที่กองอยู่นี่
During Miranda's stay, there's a discrepancy between the two records.มีความคลาดเคลื่อน ระหว่างบันทึกสองฉบับ
Sir, we detected a temperature discrepancy in cold storage.ท่านครับ เราตรวจพบ อุณหภูมิผิดปกติ ในโรงสุสานหุ่น
Maybe it's not with you that we have a discrepancy.บางที.. มันอาจจะไม่ใช่คุณ ที่เรามีความขัดแย้งด้วย
That's uh, quite a discrepancy, don't you think?000 ดอลล่าร์ มันช่างคลาดเคลื่อนจริง ๆ คุณว่ามั้ย

discrepancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
折秤[shé chèng, ㄕㄜˊ ㄔㄥˋ, 折秤] discrepancy in weight
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差异 / 差異] difference; discrepancy
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 不爽] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate

discrepancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンマッチ[, anmacchi] (n) discrepancy (wasei
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
懸隔[けんかく, kenkaku] (n) difference; discrepancy
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
断層[だんそう, dansou] (n) (1) fault; dislocation; (2) gap; discrepancy; (P)
相違(P);相異[そうい, soui] (n,vs) difference; discrepancy; variation; (P)
違い[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P)
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P)

discrepancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคลาดเคลื่อน[n.] (khwām khlāt) EN: error ; deviation ; aberration ; discrepancy FR: erreur [f]
ความเคลื่อนคลาด[n.] (khwām khleū) EN: discrepancy FR:
แตกต่างกัน[v.] (taēktāng ka) EN: have a discrepancy ; have a difference FR: différer ; présenter des différences

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discrepancy
Back to top