ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

totalitarianism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *totalitarianism*, -totalitarianism-

totalitarianism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
totalitarianism (n.) ระบบการปกครองแบบเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
totalitarianismระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We defeated totalitarianism and won a war in the Pacific and the Atlantic simultaneously.เราปราบลัทธิผูกขาดครองโลกและชนะสงคราม ในแปซิฟิคและแอตแลนติคพร้อมๆกัน

totalitarianism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极权主义[jí quán zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 极权主义 / 極權主義] totalitarianism

totalitarianism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผด็จการเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (phadetkān b) EN: totalitarianism FR:
ระบบเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (rabop betse) EN: totalitarianism FR:
ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (rabop rūap ) EN: totalitarianism FR: totalitarisme [m]

totalitarianism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
totalitäres System | totalitäre Systeme {pl}totalitarianism | totalitarianisms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า totalitarianism
Back to top