ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dib

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dib*, -dib-

dib ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dib (vi.) ตกปลาโดยจุ่มเหยื่อลอยบริเวณผิวน้ำ Syn. dap
dibber (n.) เครื่องมือทำสวนมีปลายแหลมใช้ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้
dibble (vt.) ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้
dibble (n.) เครื่องมือทำสวนมีปลายแหลมใช้ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้ Syn. dibber
English-Thai: HOPE Dictionary
dibber(ดิบ'เบอะ) n. เครื่องเจาะรูบนพื้นดินสำหรับวางเมล็ดพืชปลูกพืชอื่น ๆ
dibble(ดิบ'เบิล) n. ดูdibber. vt. เจาะรูบนพื้นดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dibromopropanol phosphateไดโบรโมโพรพานอล ฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูแสม (n.) small edible sea crab
ศรุต (adj.) audible Syn. ได้ยิน, ได้ฟัง
สิ่งเหลือเชื่อ (n.) incredibility Syn. เรื่องเหลือเชื่อ
เรื่องเหลือเชื่อ (n.) incredibility
แขวนลอย (adj.) suspendible
แสม (n.) small edible sea crab Syn. ปูแสม
ได้ฟัง (adj.) audible Syn. ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
This'll give me credibility, and God'll get his word across.ใช่ มันทำให้ผมมีชื่อเสียง พระเจ้าอยากส่งข้อความออกไป
I heard strange, incredible, absurd things.ฉันได้ยินเสียงประหลาด, เหลือเชื่อ เหลวไหล.
Something incredible is happening up there.สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมีขึ้น
This is incredible.นี่มันไม่น่าเชื่อเลย
Not so incredible as what happened next.ไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
We found him. We got dibs.เราพบเขา เราก็ต้องได้
We better start running, Eyeball. They got dibs.เราควรจะเผ่นได้แล้ว อายบอล มันเป็นของพวกเขา
Prince and Company has the most incredible window.ปริ๊นซ์ คอมพานี ได้จัดหน้าต่างโชว์ที่สุดแสนเหลือเชื่อ!
[inaudible dialogue][LNAUDlBLE DlALOGUE]

dib ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听得见[tīng dé jiàn, ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 听得见 / 聽得見] audible
听阈[tīng yù, ㄊㄧㄥ ㄩˋ, 听阈 / 聽閾] audibility threshold
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 可信度] degree of credibility; reliability
二丁醚[èr dīng mí, ㄦˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, 二丁醚] dibutyl ether
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, 可食] edible
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, 木耳] edible tree fungus
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蒓] edible water plant; Brasenia schreberi
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 莼 / 蓴] edible water plant; Brasenia schreberi
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, 食盐 / 食鹽] edible salt
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, 隐隐约约 / 隱隱約約] faint; distant; barely audible
难以置信[nán yǐ zhì xìn, ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ, 难以置信 / 難以置信] incredible
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ, 下颌 / 下頜] lower jaw; mandible
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, 下颚 / 下顎] mandible (lower jaw)
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, 小颚 / 小顎] mandible (lower jaw)
[hé, ㄏㄜˊ, 颌 / 頜] maxilla and mandible
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, 块菌 / 塊菌] truffle (edible root fungus)
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 点播 / 點播] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 下颌下腺 / 下頜下腺] submandibular gland; submaxillary saliva gland
玄乎[xuán hū, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ, 玄乎] unreliable; incredible
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, 豆薯] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root

dib ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum)
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
エスカルゴ[, esukarugo] (n) (edible) snail (fre
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
ガーリック[, ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum)
クレディビリティーギャップ[, kuredeibiritei-gyappu] (n) credibility gap; (P)
ジベンゾフラン[, jibenzofuran] (n) dibenzofuran
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants)
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum)
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P)
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
リーキ[, ri-ki] (n) (See リーク) leek (edible plant, Allium porrum)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone
乾海苔[ほしのり, hoshinori] (n) dried edible seaweed
信憑性;信ぴょう性[しんぴょうせい, shinpyousei] (n) authenticity; credibility
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
可聴[かちょう, kachou] (adj-na,n) audible
可聴距離[かちょうきょり, kachoukyori] (n) audible distance
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible
大蒜;蒜;葫[にんにく, ninniku] (n) garlic (edible plant, Allium sativum)
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan)
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome
慈姑[くわい;クワイ, kuwai ; kuwai] (n) (uk) Sagittaria trifolia var. edulis (edible variant of threeleaf arrowhead)
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
水雲;藻付;海蘊;海雲[もずく;モズク, mozuku ; mozuku] (n) (uk) mozuku (Cladosiphon okamuranus and Sphaerotrichia divaricata, types of edible seaweed)
浅草海苔[あさくさのり;アサクサノリ, asakusanori ; asakusanori] (n) (1) (uk) Porphyra tenera (species of edible seaweed); (2) (See 海苔) dried nori; dried laver
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) (See 海鼠) sea slug (various orthogastropod species, esp. of order Nudibranchia); nudibranch
海苔[のり(gikun), nori (gikun)] (n) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets); laver; (P)
燕巣[えんそう;えんず, ensou ; enzu] (n) (obsc) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup); edible bird's nest
牡丹防風[ぼたんぼうふう;ボタンボウフウ, botanboufuu ; botanboufuu] (n) (uk) Peucedanum japonicum (species of umbellifer with edible leaves)
玉ねぎ(P);玉葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)

dib ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
ดาวอัลดิบะแรน[n. exp.] (dāo Andibar) EN: Aldebaran FR:
ดีบั๊ก[v.] (dībak) EN: debug FR: déboguer
ดีบุก[n.] (dībuk) EN: tin ; stannum (obsol.) FR: étain [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
เอื้องตาเหิน[n. exp.] (eūang tā ho) EN: Dendrobium infundibulum FR: Dendrobium infundibulum
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
จิ้งเหลนด้วง[n.] (jinglēnduan) EN: Worm skink ; Legless lizard ; Dibamidae FR: Dibamidae
การดีบั๊ก[n.] (kān dībak) EN: debugging FR: déboguage [m]
การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (kān pradiba) EN: Most-Favoured-Nation Treatment (MFN) FR:
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
แขวนลอย[adj.] (khwaēnløi) EN: suspended ; suspendible FR:
ความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (khwām nā ch) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความน่าเชื่อถือของบริษัท[n. exp.] (khwām nā ch) EN: company's credibility FR: crédibilité d'une entreprise [f]
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล[n. exp.] (khwām nā ch) EN: source credibility FR: fiabilité des sources [f]
ความน่าไว้วางใจ[n.] (khwām nāwai) EN: credibility FR: crédibilité [f]
กินได้[adj.] (kin dāi) EN: edible ; eatable FR: comestible ; mangeable ; consommable
กินไม่ได้[adj.] (kin mai dāi) EN: inedible FR: immangeable ; pas mangeable ; non comestible
เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง[adj.] (kīo kap khā) EN: mandibular FR: mandibulaire
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
กระดาษดีบุก[n. exp.] (kradāt dību) EN: silver paper FR:
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khāk) EN: mandible FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
เลดี้บอย[n.] (lēdībøi) EN: ladyboy ; lady boy FR:
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; lacking in credibility FR: pas fiable
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
เหมืองดีบุก[n. exp.] (meūang dību) EN: tin mine FR: mine d'étain [f]
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity FR:
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
นางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nāng-nūan k) EN: Larus ridibundus FR: Larus ridibundus
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille

dib ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akustische Anzeige {f}audible alarm
Speisefett {n}cooking fat; edible fat
Speiseöl {n}cooking oil; edible oil
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail
ausdehnbar; ausziehbar {adj}extendible; extendable
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback
Genießbarkeit {f}edibility
Swainsontukan {m} [ornith.]Chestnut-mandibled Toucan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dib
Back to top