ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devolution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devolution*, -devolution-

devolution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devolution (n.) การกระจายความรับผิดชอบ See also: การมอบหมายหน้าที่ Syn. delegation
devolution (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค Syn. decentralization
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if your granddaughter is as powerful as I've heard... a Fae's devolution is directly proportionate to their abilities.แต่ถ้าหลานสาวคุณเก่ง ตามที่ได้ยินมาจริง การหายของพลังในเฟ เป็นการเอื้อต่อความสามารถ
Normally I would say this points to a devolution in the unsub's psyche.ตามปกติแล้ว ผมคงจะบอกว่า ตอนนี้สภาพจิตใจอันซับ คงตกต่ำสุดขีด
Devolution generally means loss of control.การถ่ายโอนอำนาจโดยทั่วไปหมายถึง การสูญเสียการควบคุม
You say she's already shown signs of devolution?คุณบอกว่าเขาเริ่ม พลังหายแล้วเหรอ

devolution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment

devolution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การโอนอำนาจ[n. exp.] (kān ōn amnā) EN: devolution FR:

devolution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} (von Macht) (von; auf)devolution (of power) (from; to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devolution
Back to top