ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deserter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deserter*, -deserter-

deserter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deserter (n.) คนหนีทหาร See also: ทหารหนีทัพ Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive
English-Thai: Nontri Dictionary
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A coward, a deserter auxiliary troops.แค่ไอ้ขี้ขลาดที่เป็นทหารหนีทัพ
They've captured a deserter from The Night's Watch.เขาจับตัวคนหนีทหารจากไนท์วอทชได้
You have an order in your left that says I'm a deserter caught impersonating an officer.เค้าบอกว่าผมโดนจับข้อหา ปลอมตัวเป็นนายทหาร แต่มันไม่ได้เขียนเกี่ยวกับ ชื่อของคุณ
I can't go! I'll be a goddamn deserter.เดี๋ยวฉันโดนข้อหาหนีทหาร
Make sure we have no more deserters.ดูให้ดี.. อย่าให้มีไอ้พวก.. ละทิ้งหน้าที่ อีก
I don't know if you're a spy or a deserter, or just simply a coward, Mowbray.ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นสายลับ.. หรือแค่หนีทหาร หรือเป็นไอ้ขี้ขลาด มอวเบร
They took you away from the battlefront to hunt for deserters and cowards.พวกเขาให้คุณออกจากแนวหน้า.. ไปตามล่าพวกหนีทหาร และไอ้พวกขึ้ขลาด ผมไม่หล่ะ
The whores, the liars, the cheats and the deserters, it's always the same thing.โกหก หลอกลวง ปลิ้นปล้อน มันก็เป็นอย่างเคยเสมอ
Deserters from the war against the barbaric getae!คิดหนีระหว่างสงครามต่อต้านคนเถื่อน
You're still a deserter, Cut, but you're certainly not a coward.นายยังเป็นคนหนีทัพอยู่นะ คัท แต่ไม่ใช่คนขลาดแน่
You'll fgive me if I have trouble respecting a deserter.ต้องอภัยให้พ่อด้วย ที่ทำรู้สึกยุ่งยากใจ เรื่องที่ต้องเคารพนั่น
Of course they will behead you as a deserter, if I don't catch you first.พวกเขาจะตัดหัวเจ้า ฐานะละทิ้งหน้าที่ ถ้าข้าไม่จับเจ้าได้เสียก่อนน่ะ

deserter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter

deserter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deserter
Back to top