ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depute*, -depute-

depute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depute (vt.) แต่งตั้งให้ทำการแทน See also: แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน, เลือกให้เป็นตัวแทน, มอบหมาย, ให้อำนาจ, กำหนดให้ Syn. delegate
depute (vi.) เป็นตัวแทน See also: เป็นผู้แทน
depute to (phrv.) มอบหมายให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทน Syn. delegate to
English-Thai: Nontri Dictionary
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วยว่าการ (v.) depute See also: delegate, represent Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติหน้าที่แทน, ปฏิบัติการแทน
ทำการแทน (v.) depute See also: delegate, represent Syn. ปฏิบัติหน้าที่แทน, ปฏิบัติการแทน
ปฏิบัติการแทน (v.) depute See also: delegate, represent Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติหน้าที่แทน
ปฏิบัติหน้าที่แทน (v.) depute See also: delegate, represent Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติการแทน

depute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้าอี้ ส.ส.[n. exp.] (kao-ī sø-sø) EN: FR: siège de député [m]
ปฏิบัติการแทน[v. exp.] (patibatkān ) EN: depute FR:
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์[n. exp.] (samāchik Ph) EN: Democrat . Democrat MP FR: démocrate [m] ; député démocrate [m]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ra) EN: member of parliament ; member of the assembly FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.)[n. exp.] (samāchik sa) EN: FR: député provincial [m]
ส.จ. (สมาชิกสภาจังหวัด)[abv.] (Sø.Jø. (sam) EN: FR: député provincial [m]
ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)[abv.] (sø.sø. (sam) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants [m]
สภาล่าง[n. exp.] (saphā lāng) EN: House of Commons FR: Chambre basse [f] ; Chambre des députés [m] ; Chambre [f] ; Chambre des communes [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depute
Back to top