ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deployment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deployment*, -deployment-

deployment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deployment (n.) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร) See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน Syn. stretching, spread
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agent Yellow, which has been chosen for use here in Korea, is a state-of-the-art chemical and deployment system, recently developed by the U.S. to fight virus outbreaks or biological terror.'เอเจ้นเยลโล่' ถูกเลือกให้นำมาใช้ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใช้ต่อสู้ กับการระบาดของไวรัสหรือภัยทางชีวภาพที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใช้เอเจ้นเยลโล่
I want an update on deployment of HRT. Hi. Mr. Buchanan, I assume they told you I was coming.ผมอยากได้ความคืบหน้าการเคลื่อนผลของทีมช่วยตัวประกัน คุณบิวแคแนน คงมีคนบอกคุณแล้วว่าผมจะมา
Give me a team deployment plan.ขอแผนกองกำลังติดอาวุธฉันหน่อย
Now, if you gentlemen would excuse me, I need to see how much kin deployment cost me.ทีนี้ เอ่อ... ถ้าท่านสุภาพบุรุษจะอนุญาติ ผมจะไปดูหน่อยว่าทั้งหมดนี่จะใช้เงินเท่าไร...
Prepare for deployment immediately? !ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ซะ!
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น
Prepare for deployment immediately!เตรียมกองทหารเเดี๋ยวนี้
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ
Utilize his secret service deployment grid.ใช้ข้อมูลจากตำรวจลับ
[Ben] This is a little prototype I've been working on called the Rapid Deployment Vehicle.บลาสเตอร์ , ฉันต้องการให้ บอกทุกอย่างที่นายรู้เกี่ยวกับฮัวเรซ นายไม่ต้องกังวล. เธอไม่สนใจในตัวฉัน.
I'm syncing up with the Secret Service deployment grid.ฉันกำลังแกะรอยสัญญาณ ของตำรวจลับ
I'm gonna need your help coordinating protocols and deployment for the signing ceremony.ฉันต้องการให้คุณให้ความร่วมมือ ไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเคลื่อนพลไปอารักขา พิธีการลงนาม

deployment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment
配備開始[はいびかいし, haibikaishi] (exp) start of deployment
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P)
散開[さんかい, sankai] (n,vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P)
疎開[そかい, sokai] (n,vs) dispersal; evacuation; deployment; (P)
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land
配備[はいび, haibi] (n,vs) deploy; deployment; (P)
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)

deployment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmarschgebiet {n}deployment zone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deployment
Back to top