ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deliveryman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deliveryman*, -deliveryman-

deliveryman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliveryman (n.) คนส่งสินค้า See also: คนส่งของ Syn. courier, errand boy, messenger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he may be wearing a uniform,like a deliveryman or a mail carrier.แปลว่าเขาอาจจะใส่เครื่องแบบ อย่างเช่นคนส่งของ หรือบุรุษไปรษณีย์
A deliveryman with a routine all of his own.คนส่งของ ที่มีกิจวัตรเหมือนกัน
She believes we're all... deliveryman, milkman, postal workers.เธอเชื่อว่า เราทุกคนเป็น พวกคนส่งของ ส่งนม บุรุษไปรษณีย์
It's a deliveryman. Someone sent me flowers.เด็กส่งของน่ะ มีคนส่งดอกไม้มาให้ฉัน
Former fisherman turned part-time deliveryman, saddled with more debt than he and his recently removed sons could sustain, including a foreclosing house and a defaulted boat loan.อดีตชาวประมง เปลี่ยนเป็นคนส่งของ มีหนี้มากเกินกว่าที่ เขาและลูกจะประครองต่อไปได้ รวมทั้งบ้านถูกยึด จำนองเรือ

deliveryman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนส่งสินค้า[n. exp.] (khon song s) EN: goods deliver ; deliveryman FR: livreur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deliveryman
Back to top