ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defenceless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defenceless*, -defenceless-

defenceless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defenceless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้ Syn. defenseless
defencelessness (n.) ป้องกันตัวเองไม่ได้ Syn. defenselessness
English-Thai: HOPE Dictionary
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
English-Thai: Nontri Dictionary
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know and I'll pretty much be defenceless in an escape pod, so I'm depending on you to engage the remaining fleet with our forces.ข้ารู้ มันออกจะป้องกันตัวไม่ได้ บนยานลี้ภัย งั้น ข้าต้องพึ่งเจ้า สู้กับกองทัพที่เหลือ ด้วยกำลังของเรา
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน
I don't know, but Camelot is defenceless.ข้าไม่รู้ แต่คาเมลอตตอนนี้ไร้การป้องกัน
The Prince will be defenceless. Then we will strike.เจ้าชายจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ เีราก็จะบุกทันที

defenceless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, 手无寸铁 / 手無寸鐵] unarmed and defenceless

defenceless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無防備[むぼうび, muboubi] (adj-na,n,adj-no) defenseless; defenceless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defenceless
Back to top