ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defenselessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defenselessness*, -defenselessness-

defenselessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defenselessness (n.) ป้องกันตัวเองไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defenselessness
Back to top