ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dearie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dearie*, -dearie-

dearie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dearie (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน) Syn. deary
English-Thai: HOPE Dictionary
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dearie me.โอ้ พระเจ้าช่วยลูกด้วย
But wait 'til you taste one, dearie.แต่รอจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรส หนึ่งสายสวาท
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา
There's no need to be frightened, dearie.ไม่จำเป็นที่เธอต้องตกใจ ที่รัก
Well, don't just look at it, dearie.งั้นจะรีรออยู่ทำไมกันล่ะ กินซะสิ
Trust me, dearie, it's going to take a little more than ale...เชื่อเถอะ ที่รัก มันจะต้องใช้มากกว่าเบียร์
Nice to see you, dearie...ยินดีที่ได้พบคุณ คะ...
How about it, dearie? Is that a pie fit for a king...เป็นยังไงบ้างคะ พายนั่นเหมาะสำหรับราชามั้ย...
Then I guess we're done here. Toot-a-loo, dearie.งั้นก็ขอเก็บเธอซะที่นี้เลยละกัน ลาก่อนนะ แม่หนูน้อย
No, I don't know where he is, dearie. I think he's gone out.ไม่ ฉันไม่ทราบว่าเขาออกไปไหน คิดว่าเขาออกไปข้างนอก
Of course it is, dearie.แน่นอนมันมีไว้ขาย ที่รัก
Don't doubt yourself now, dearie.อย่าได้สงสัยตัวเจ้าเองเลยในตอนนี้ ที่รัก

dearie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายสวาท[n.] (saīsawāt) EN: darling ; dearie ; deary FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dearie
Back to top