ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

day off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *day off*, -day off-

day off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
day off (n.) วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) See also: วันหยุดงาน Syn. holiday, vacation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That would be my perfect day offนั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
We have been given the day offพวกเราได้รับอนุญาตให้หยุดงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if we bushwhack, we cut at least a day off the trek.แต่ถ้าอยากให้ถึงเร็วขึ้น เราอาจต้องตัดเข้าเส้นทางเดินป่า
I thought I told you to take the day off today.ฉันนึกว่าฉันบอกให้คุณลาวันนี้ซะอีก
I didn't have a choice. I couldn't take a day off on a weekday.ช่วยไม่ได้นี่ ฉันเตรียมของไม่ทันในหนึ่งอาทิตย์หรอก
He's got the day off today.- วันนี้เป็นวันหยุดของเขาน่ะ
I know it's supposed to be my day off and all, but the last thing I need right now is time alone with my thoughts.หนูรู้ว่าวันนี้เราควรหยุดงาน แต่สิ่งที่หนูต้องการคือ การได้พบปะผู้คน
Well, never a day off when you need it.ก็ไม่มีวันหยุด ถ้าคุณต้องการจะไม่หยุด
Donny Leeds is jonesing to see you. On your day off no less. What's the crisis?ดอนนี่ย์ ลีดส์ กำลังตามหาคุณทั้งวันเลย มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ
Jack took the day off to see a matinee with me.แจ๊คหยุดงานวันนึง เพื่อจะไปดูหนังกับฉัน
Since tomorrow's my day off let's look for this book all night.ดี พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของฉัน มาดูหนังสือพวกนี้กันคืนนี้
No day off for a while, I guess.อย่างงั้นหรือจ๊ะ แต่วันหยุดคราวหน้าอีกนานนะ
And because of him, we get Columbus day off from school.และเป็นเพราะเขา เราจึงมีวันหยุดเรียนในวันโคลัมบัส
No, no, no, I'm taking the day off tomorrow, so you do not need to come in.so you do not need to come in.

day off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂礼拜[chǎng lǐ bài, ㄔㄤˇ ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 厂礼拜 / 廠禮拜] day off (work)
倒休[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, 倒休] to shift holidays, taking a weekday off

day off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n) (abbr) (See 休日出勤) working on a day off
休日出勤[きゅうじつしゅっきん, kyuujitsushukkin] (n) working on a day off
節句働き[せっくばたらき, sekkubataraki] (n) working on a day off (to make up for lost time, or to make an impression)
身上がり;身揚がり;身上り(io);身揚り(io)[みあがり, miagari] (n) taking a day off by paying one's own fee to one's master (of a prostitute; often in order to see her lover)
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n-adv,n) holiday; day off; (P)
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P)
定休日[ていきゅうび, teikyuubi] (n) regular holiday; fixed day off; regular closing day; (P)
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P)

day off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วันหยุด[n. exp.] (wan yut) EN: holiday ; public holiday ; day off ; vacation ; time off ; break ; vacation (Am.) FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]

day off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltstag {m}day off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า day off
Back to top