ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dairy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dairy*, -dairy-

dairy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dairy (adj.) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy (n.) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
dairy (n.) โรงรีดนมขายนม See also: ธุรกิจนม Syn. creamery
dairy cattle (n.) วัวที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนม See also: วัวนม
dairying (n.) ธุรกิจการรีดนมและผลิตภัณฑ์นม
English-Thai: HOPE Dictionary
dairy(แด'รี) n. โรงรีดนม,ร้านหรือธุรกิจขายนมและผลิตภัณฑ์ของนม adj.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
dairy cattlen. วัวนม
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
dairymaid(แด'รีเมด) n. หญิงรีดนม,คนงานหญิงในฟาร์มนม
English-Thai: Nontri Dictionary
dairy(n) โรงรีดนม,ร้านขายนม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dairy and Meat Rich Dietอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก [การแพทย์]
Dairy cattleโคนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dairy farmersผู้เลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Dairyingอุตสาหกรรมนมเนย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ.ส.ค. (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. I call it the dairy section.ใช่ ฉันเรียกมันว่าแผนกโรงรีด
It's in the dairy section under "Junior."มันอยู่ในแผนกโรงรีดของฉัน โดยใช้ชื่อ " จูเนียร์ "
So he borrowed one from your dairy section.เขาเลยยืมไข่จากแผนกคุณไปใบหนึ่ง
No, I worked at a Dairy Queen. Why?ฉันทำร้านแดรี่ควีน ทำไม
BST trade name Posilac is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States according to Monsanto.ตามข้อมูลของมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น อังกฤษ) BST หรือที่มีชื่อการค้าว่า โพซิแลค เป็นฮอร์โมนที่ใช้ใน การเลี้ยงวัวโคนมถึงหนึ่งในสี่ของสหรัฐอเมริกา
Yeah, but Gloria's cousin's wife works with their dairy guy... and he got her a deal on the party room.ลูกพี่ลูกน้องของกลอเรีย ทำงานกับคนที่ร้าน เลยได้ลดเยอะ
Shoot, before he went to work... in a parkin' lot down at the Dairy Queen... ooh, and one time I rocked his world at a Popeye's.ในลานจอดรถร้านแดรี่ ควีน เคยมีครั้งหนึ่ง อึ๊บเขย่าโลกที่ร้านไก่ป๊อบอาย
You didn't eat dairy again, did you? No.คุณไม่ได้กินข้าวทุกวันอีกแล้วเหรอ
When I was a little girl, it was my dream to work on a dairy farm.ตอนเป็นเด็ก ฉันอยากทำงาน ในฟาร์มโคนม
That's what they said about a young man in Chicago in 1871, who thought he'd play a harmless prank on the dairy cow of one Mrs. O'Leary.เค้าก็พูดแบบนี้ กับหนุ่มชิคาโก้ ปี 1871 เขาแค่เล่นพิเรนทร์ กับวัว ของคุณนายโอเลียรี่
Not if it's a dairy cow, you idiot.ไม่ใช่โว้ย! นั่้นมันโคนม เข้าใจมั้ยวะ!
Or dumping dairy on your best friend to prove a point.หรือการทำโยเกิร์ตหกลงบนเพื่อนของเธอ เพื่อที่จะแสดงจุดยืนหรอกนะ

dairy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳牛[rǔ niú, ㄖㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 乳牛] dairy cattle
乳制品[rǔ zhì pǐn, ㄖㄨˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 乳制品 / 乳製品] dairy Products
奶制品[nǎi zhì pǐn, ㄋㄞˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 奶制品] dairy product
奶牛场[nǎi niú chǎng, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 奶牛场 / 奶牛場] dairy farm
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, 奶牛] milk cow; dairy cow
酪农业[lào nóng yè, ㄌㄠˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, 酪农业 / 酪農業] dairy

dairy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラウンスイス[, buraunsuisu] (n) Brown Swiss (variety of dairy cattle)
乳業[にゅうぎょう, nyuugyou] (n) dairy industry
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow
酪農場[らくのうじょう, rakunoujou] (n) dairy farm
酪農家[らくのうか, rakunouka] (n) dairy farmer
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion
大猟獣[だいりょうじゅう, dairyoujuu] (n) big game
大菱形骨[だいりょうけいこつ, dairyoukeikotsu] (n) os trapezium; trapezium
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
牛乳屋[ぎゅうにゅうや, gyuunyuuya] (n) dairy; milkman

dairy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product FR: produit lacté [m] ; produit laitier [m]
ฟาร์มโคนม[n. exp.] (fām khōnom) EN: dairy farm FR:
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker FR: vache laitière [f]
ครีมเทียม[n. exp.] (khrīm thīem) EN: non-dairy cream = non dairy cream FR:
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม[adj.] (kīo kap pha) EN: dairy FR: laitier
งานโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Ngān Khōnom) EN: National Dairy Cow Festival FR:
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)[org.] (Ongkān Song) EN: Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand FR:
เธนุ[n.] (thēnu) EN: dairy cow FR: vache laitière [f]
วันโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Khōnom ) EN: Dairy Cow National Day FR:

dairy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milchwirtschaft {f}dairy farming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dairy
Back to top