ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut down*, -cut down-

cut down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut down (phrv.) โค่นต้นไม้
cut down (phrv.) ฆ่า Syn. kill, murder
cut down (phrv.) ทำให้เสื้อเล็กลง
cut down (phrv.) ลดลง See also: ทำให้ลดลง Syn. reduce, decrease
cut down (phrv.) ตัดลงมา Syn. get down
cut down (phrv.) ทำให้ขนาดลดลง Syn. make down
cut down (phrv.) ลดค่าใช้จ่าย Syn. cut back, cut down on
cut down (phrv.) ฆ่า Syn. cut off
cut down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
cut down (phrv.) ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง Syn. cut down to
cut down (phrv.) โน้มน้าวให้ลดราคา
cut down on (phrv.) ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก (เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย) Syn. cut back, cut down
cut down to (phrv.) ทำให้ลดราคาลง Syn. cut down
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด,การเปิดหลอดเลือดดำ,ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดโค่น (v.) cut down See also: fell, hew, lop
ล้ม (v.) cut down See also: fell, hew, lop Syn. ตัดโค่น
ตัดคะแนน (v.) cut down one´s marks See also: reduce one´s marks Syn. หักคะแนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we cut down my percentage...ถ้าเราตัดส่วนของฉันลง
She told me. She said she's gonna have to cut down on my tips.เธอบอกฉัน เธอบอกว่า เธอ จะ ต้อง ลดลงใน เคล็ดลับของ
It'll cut down on the number of people with life-threatening ailments.จะได้ช่วยลดจำนวน คนป่วยลงไงล่ะ
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก #
And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.คุณจะประหลาดใจว่าพัดลมเพดานช่วยประหยัดพลังงานมากแค่ไหน
And then she cut down their tree.แม่ฉันเลยไปตัดต้นมะเดื่อเขา
I cut down anyone in my path.ใครขวางฉัน จะเจี๋ยนให้เรียบ
WELL, YOU WANT ME TO CUT DOWN THE SIZE OF THE WEDDING?เอ่อ คุณต้องการให้ฉันลดขนาด งานแต่งงานลงหรือ
On the Solomon Islands, when the tribes need to clear the jungle to make way for fields, they don't cut down the trees.บนเกาะโซโลมอนนั้น ตอนพวกชนเผ่าเตรียมพื้นที่สำหรับทุ่งนา พวกเขาไม่ได้ตัดต้นไม้เลย
You could cut down on those cuban cigars.ก็ต้องเลิกฟุ่มเฟือยซักที
And best of all, it can be cut down in size for stealth operations.ตรวจจับไม่ได้ นำมันมาดักแปลง ใช้ในภาระกิจลับได้สบาย
Even if I have to cut down the entire forest,ถึงแม้ว่าจะต้องทำลายป่าทั้งป่าก็ตาม

cut down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, 裁并 / 裁並] cut down and merge
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on
[shān, ㄕㄢ, 芟] cut down; mow; scythe

cut down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り下ろす[きりおろす, kiriorosu] (v5s,vt) to slash downward; to cut down
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe)
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] (exp,v1) can be discarded; can be cut down
切り散らす;斬り散らす;切散らす[きりちらす, kirichirasu] (v5s,vt) to cut down all; to slash promiscuously
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P)
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切り倒す;斬り倒す;切倒す[きりたおす, kiritaosu] (v5s,vt) to cut down; to chop down; to fell
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
切り落とす;切り落す(io)[きりおとす, kiriotosu] (v5s,vt) to cut down; to lop off; to prune
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down

cut down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees FR: abattre un arbre ; couper un arbre
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
ขาดคอช้าง[v. exp.] (khāt khø ch) EN: be killed on the neck of an elephant ; be cut down from the back of an elephant FR:
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down FR: couper ; faucher ; moissonner
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลงราคา[v. exp.] (long rākhā) EN: reduce the price ; cut down the price FR: diminuer le prix ; baisser le prix
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ประหยัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (prayat khāc) EN: cut down expenses ; save on expenses ; economize on costs FR: sabrer dans les dépenses
ตัดคะแนน[v. exp.] (tat khanaēn) EN: lose points ; downgrade ; lower one's marks ; cut down one' s marks FR:
ตัดโค่น[v. exp.] (tat khōn) EN: cut down FR:
ตัดต้นไม้[v. exp.] (tat tonmāi) EN: fell a tree ; cut down a tree FR: abattre un arbre ; couper un arbre
ทอน[v.] (thøn) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up FR: réduire ; amenuiser
ทุ่นเงิน[v. exp.] (thun ngoen) EN: economize ; save money ; cut down expenses ; cut down costs FR: économiser ; épargner de l'argent
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger

cut down ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut down
Back to top