ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cupful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cupful*, -cupful-

cupful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cupful (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cup
cupful (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cup
English-Thai: HOPE Dictionary
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. But could you leave a cupful of coffee in the pot?ไม่ต้องหรอก แต่เหลือกาแฟ ไว้ให้ซักแก้วก็ดี?

cupful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cupful
Back to top