ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crossword

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crossword*, -crossword-

crossword ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossword (n.) ปริศนาอักษรไขว้ Syn. crossword puzzle
crossword puzzle (n.) ปริศนาอักษรไขว้ Syn. crossword
English-Thai: HOPE Dictionary
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้,คำไขว้,อักษรไขว้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossword puzzlesปริศนาอักษรไขว้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริศนาอักษรไขว้ (n.) crossword puzzle
อักษรปริศนา (n.) crossword puzzle Syn. อักษรไขว้
อักษรไขว้ (n.) crossword puzzle Syn. อักษรปริศนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see your name everywhere in a book, a crossword puzzle... a newspaper.ฉันเห็นชื่อเธอทุกที่ ในหนังสือ, ในปริศนาอักษรไขว้... หนังสือพิมพ์.
You wanna write crossword puzzles?คุณอยากเขียนเกม ครอสเวิร์ด เหรอ?
It was just a clue in a crossword puzzle.มันบอกใบ้เป็นนัยอยู่แล้ว ในเกมทายตัวอักษรนี่นา
Somebody was sitting right here doing this crossword puzzle. Aah.มีใครบางคนนั่งอยู่ตรงนี้ นั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้นี่ เอ๊ะ
The mystery man is here, doing the crossword puzzle.บุคคลลึกลับอยู่ตรงนี้ นั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้
You said you didn't like crossword puzzles.คุณเคยบอกว่า คุณไม่ชอบเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้
You do The Times crossword in pen?คุณเล่นปริศนาอักษรไขว้ ในนิตยสารไทม์ ด้วยปากกาเหรอคะ
Your uncle does crossword puzzles in pen.น้าเธอใช้ปากกาเล่นปริศนาอักษรไขว้
But she doesn't even Have the energy To finish her Crossword anymore.แต่ดูเธอไม่มีแรงแม้แต่จะ เล่นครอสเวอร์ดให้จบ
She stopped doing Her crossword puzzle Because she's having A hard time reading it.เธอหยุดเล่นครอสเวอร์ดเพราะ เธอต้องเอาเวลาไปในการอ่าน
When it was slow, she would lean against the counter doing her crossword puzzles, but kind of hiding it pretending that she was still working and once I caught on to that I would do crossword puzzles while I ate my grilled-cheese sandwich.เมื่อมีลูกค้าน้อย เเม่มักจะยืนพิงเคาน์เตอร์ เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ของเธอ เหมือนกับแอบเล่นเกม แกล้งทำเป็นว่าเธอทำงานอยู่
It got so that every day at lunch we would both be doing The New York Times crossword puzzle 10 feet from each other.ก็เลยต้องทำอย่างนั้นทุกวันเวลาทานกลางวัน เราทั้งคู่เดินเเข่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ ของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ แต่ละคนนั่งห่างกัน 10 เมตร

crossword ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵横字谜[zòng héng zì mí, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄗˋ ㄇㄧˊ, 纵横字谜 / 縱橫字謎] crossword

crossword ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスワードパズル[, kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
クロスワード[, kurosuwa-do] (n) crossword; (P)

crossword ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรไขว้[n. exp.] (aksøn khwai) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn prits) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
เกมปริศนาอักษรไขว้[n. exp.] (kēm pritsan) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
ปริศนาอักษรไขว้[n.] (pritsanā-ak) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crossword
Back to top