ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crony-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crony, *crony*,

-crony- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crony-
Back to top