ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crapshooter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crapshooter*, -crapshooter-

crapshooter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crapshooter (n.) นักเสี่ยงโชค See also: นักเล่นพนัน Syn. gamester, bettor, risk-taker
English-Thai: HOPE Dictionary
crapshooter(แครพ'ชูทเทอะ) n. คนเล่นเกม craps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crapshooter
Back to top