ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bettor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bettor*, -bettor-

bettor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bettor (n.) นักเสี่ยงโชค See also: นักเล่นพนัน Syn. gamester, crapshooter, risk-taker
English-Thai: HOPE Dictionary
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ยุยง (n.) abettor See also: assistant, helper, supporter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ
Many of the bettors had asked for a draw because they had to go to work on the docks loading sacks of sugar.นักพนันส่วนใหญ่ยอมถอนตัว เพราะต้องกลับไปทำงานขนกระสอบน้ำตาลที่ท่าเรือต่อ

bettor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely

bettor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ยุยง[n. exp.] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bettor
Back to top