ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contusion*, -contusion-

contusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contusion (n.) รอยฟกช้ำ Syn. bruise, black-and-blue mark
English-Thai: HOPE Dictionary
contusion(คันทู'เชิน) n. บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contusion; bruiseรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contusion Injuriesได้รับแรงกระแทก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found a contusion on the frontal bone, roughly 20 millimeters in diameter.ผมพบรอยกระแทก ที่กระดูกหน้าผาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
There's a contusion on the back of the skull.มีแผลฟกช้ำอยู่ด้านหลังกะโหลก
Contusion from an impact injury.รอยฟกช้ำจากการกระแทกบาดเจ็บค่ะ
Contusion on the occipital bone, roughly 20 millimeters in diameter.มีรอยฟกช้ำที่กระดูกท้ายทอย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร
I didn't want to give it cerebral contusions. I didn't want to give it optical poptitude, you know.ผมไม่อยากทำให้มัน สมองช้ำหรือตาถลน
Blood loss, contusions to his liver and kidney.เสียเลือดมาก ตับและไตบอบช้ำ
18 months old,contusions,possible head injury. B.P. And pulse are elevated.ผ่านมาตั้ง 18 เดือน,รอยช้ำ,อาจมีความเสียหายที่ศรีษะ บี พี่ และชีพจรสูง
Age 60, second-and third-degree burns over chest and upper abdomen, facial contusions and possible shoulder fracture.อายุ 60 ปี รอยไหม้ระดับสองและสามที่เต้านมและเหนือช่องท้อง,ใบหน้าฟก ช้ำและไหล่หัก
There's linear markings on the contusion.มีรอยเป็นเส้นตรงบริเวณที่ฟกช้ำ
In case of cerebral contusion, even if she does regain consciousness, she might suffer from brain damage.เนื่องจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตัว เธออาจได้รับความผิดปกติทางสมอง
He's got multiple contusions and ecchymosis over his back.เขามีรอยช้ำแล้วก็จ้ำเลือดที่หลังหลายตำแหน่ง
A bone contusion. You want to see the scar?ถูกซ้อมจนน่วมไปทั้งตัว นายอยากเห็นรอยแผลเป็นไหม

contusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤青[yū qīng, ㄩ ㄑㄧㄥ, 淤青 / 瘀青] bruise; contusion
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc

contusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打撲傷[だぼくしょう, dabokushou] (n) bruise; contusion
脳挫傷[のうざしょう, nouzashou] (n) cerebral contusion
挫創[ざそう, zasou] (n) (See 挫傷,打ち身) contusion; bruise

contusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise FR: contusion [f] ; bleu [m]
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
การบุบ[n.] (kān bup) EN: contusion FR:
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused FR: meurtri ; contusion
ฟกช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused FR: meurtri ; contusion
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam) EN: bruised ; black and blue FR: contusionné ; couvert de bleus

contusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnprellung {f}cerebral contusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contusion
Back to top