ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contuse*, -contuse-

contuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contuse (vi.) ฟกช้ำ Syn. bruise
English-Thai: HOPE Dictionary
contuse(คันทูซ') vt. ทำให้ฟกช้ำดำเขียว., See also: contusive. adj. ดูcontuse
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contused woundบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวมช้ำ (adj.) contused See also: bruised Syn. ฟกช้ำ
ฟก (adj.) contused See also: bruised Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ

contuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused FR: meurtri ; contusionné
ฟก[n.] (fok) EN: bruised ; contused FR:
ฟกช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused FR: meurtri ; contusionné
ระบม[adj.] (rabom) EN: bruised ; contused FR: couvert de bleus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contuse
Back to top