ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concussion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concussion*, -concussion-

concussion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concussion (n.) การสั่นอย่างแรง Syn. impact, collision
English-Thai: HOPE Dictionary
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concussionการกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concussionสมองกระทบกระเทือน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The concussion opened up the earth underneath me. I was in a tunnel.The concussion opened up the earth underneath me.
Your mom has a concussion and a broken leg, but she's gonna be okay.แม่คุณโดนกระแทกอย่างแรงแล้วขาก็หัก แต่ไม่ต้องตกใจ
The bad news, he has a concussion and a slipped disk.ข่าวร้ายคือ สมองถูกกระทบกระเทือน เนื้อเยื่อฉีกขาด
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss.เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้
She got a minor concussion and a few bruises- she'll be fine.เธอได้รับแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย และแผลฝกช้ำนิดหน่อย เธอจะหายน่า
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก
And a concussion that resulted in neuropraxia.และ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นผลให้เส้นประสาทอักเสบ
And your concussion and this apartment?การกระทบกระแทก และอพาร์ทเมนท์?
Head back for the concussion test.- หันกลับไปเพื่อทดสอบการกระแทก
Apparently the, uh, concussion caused a sub-cranial swelling.เห็นชัด การสั่น เป็นผลจากสมองบวม
Did that concussion give you brain damage?การกระทบกระเทือนนั่น ทำให้สมองคุณมีปัญหารึเปล่า
That this thing I thought I'd seen was just the result of my concussion or post-traumatic stress.ที่ฉันเห็นคงเป็นเพียงแค่ สัตว์ป่าพวกนี้ เป็นแค่ผล ของแรงกระแทกอย่างแรง หรือความเครียดหลังอาการเจ็บปวด

concussion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion

concussion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มันสมองกระทบกระเทือน[n. exp.] (mansamøng k) EN: concussion FR:

concussion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnerschütterung {f} [med.]cerebral concussion; brain concussion
Bruch {m} durch Anprallconcussion damage
Stoßverletzung {f}concussion damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concussion
Back to top