ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comply with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comply with*, -comply with-

comply with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comply with (phrv.) ยอมทำตาม See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี Syn. abide by, conform to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้อยตาม (v.) comply with See also: consent, go along with Syn. เชื่อฟัง, เชื่อตาม Ops. ขัดแย้ง
หยวน (v.) comply with Syn. ยอม
เชื่อตาม (v.) comply with See also: consent, go along with Syn. เชื่อฟัง Ops. ขัดแย้ง
เชื่อฟัง (v.) comply with See also: consent, go along with Syn. เชื่อตาม Ops. ขัดแย้ง
ถูกกฎ (v.) comply with the rules / regulations
ถูกระเบียบ (v.) comply with the rules / regulations Syn. ถูกกฎ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you won't help us, we'll comply with the laws of nature.ถ้าแกไม่อยากช่วยเรา ก็จงช่วยตัวเอง เราต้องยอมรับในกฎของธรรมชาติ
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage.ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways.ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง
You failed to comply with my wishes regarding parties and carpets were damaged.แม่ไม่สนว่าจะมีใครไปบ้าง อาบิเกล ลูกไม่ทำตามที่แม่ขอไว้ \ เรื่องงานปาร์ตี้
Unfortunately, very few schools comply with this law.โชคไม่ดีนักที่ไม่กี่รร. นำกฎหมายนี้มาใช้
We can appear to comply with the first part of dubaku's demandเรายังคงทำตามสิ่งแรกที่ดูบากูต้องการได้
Rights groups have demanded that mercenaries should comply with all UYO regulations in District 9.กลุ่มสิทธิเคยเรียกร้องให้พวกทหารรับจ้างทำตาม ด้วยกฏระเบียบของ UYO ในเขต 9 นี้
I'm afraid that if you don't comply with a direct order-ฉันเกรงว่าถ้าคุณ ไม่ยอมทำตามคำสั่งโดยตรง--
Any time to comply with my instructions clear?ทุกครั้งต้องทำตามกรรมการนะ เข้าใจไหม

comply with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
[guī, ㄍㄨㄟ, 皈] comply with; follow

comply with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人の意を受ける[ひとのいをうける, hitonoiwoukeru] (exp,v1) to comply with a person's wishes
聞き入れる;聞入れる[ききいれる, kikiireru] (v1,vt) to grant (a wish); to accede; to comply with
応じる[おうじる, oujiru] (v1,vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P)
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)

comply with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with FR: obéir ; écouter
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
ค้อย[v.] (khøi) EN: comply with FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
หยวน[v.] (yūan) EN: comply with ; give in reluctantly FR:

comply with ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comply with
Back to top