ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complaisance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complaisance*, -complaisance-

complaisance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complaisance (n.) การทำให้พอใจ See also: การเอาใจ Syn. affability, courtesy
English-Thai: HOPE Dictionary
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complaisance
Back to top