ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come across

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come across*, -come across-

come across ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come across (phrv.) เกิดขึ้น See also: ผ่านเข้ามา Syn. occur, take place, happen
come across (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. encounter
come across (idm.) พบโดยบังเอิญ
come across (phrv.) ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ) See also: เดินข้าม Syn. come over
come across (phrv.) เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก Syn. come over
come across (phrv.) ผ่าน (สถานที่) Syn. go across
come across (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
come across (phrv.) เกิดขึ้นในใจ See also: ก่อตัวขึ้นในใจ, ผุดขึ้นมา
come across as (phrv.) ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม) See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
come across with (phrv.) ข้าม(ถนน, แม่น้ำฯลฯ)พร้อมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In fact, if one of those Swiss boys ever come across a pretty girl, he probably yell, "Eins, zwei, drei,"ที่จริงแล้ว ถ้าพวกสวิส ได้ออกมาเจอสาวเอาะ ๆ ล่ะก็ พวกเขาจะร้องว่า " 1 2 3 "
Now, if we come across the path of any John Q. Laws,ตอนนี้ถ้าเราเจอเส้นทางของกฎหมายใด ๆ จอห์นคิวที่
If you come across a frog or two, I don't believe we need any more gifts.ถ้าหลานจับกบได้ซักตัวสองตัว ปู่ไม่เชื่อว่าเราต้องการของขวัญมากกว่านั้น
How often do you come across a three-headed dog?บ่อยแค่ไหนที่เราจะเจอหมาสามหัว แม้เราจะอยู่ในวงการ
I was most unfortunate in my youth to come across a vomit-flavored one.ฉันโชคไม่ดีตอนยังเด็ก ที่ไปเจอเอารสอาเจียนเข้า
You don't come across cars quite wondering around hereคุณสองคนโชคดีจริง ๆ นะ
You don't come across old-fashioned values like that anymore, friends.เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอใครทำเรื่อง เชยๆ แบบนี้อีกแล้ว
That being said, if you come across anything that could shed some light on his innocence,อย่างที่บอก ถ้าคุณมีเหตุผล ที่จะช่วยให้เขาพ้นผิดได้
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน
We're dealing with a very effective weapons system that we have not come across before.ข้าศึกใช้อาวุธแสนยานุภาพสูง แบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
So it's day 3, yeah, I uh, I come across Pen Guins.วันที่ 3 แล้ว ที่ฉันข้ามเกาะ เพนกวิน
Where on earth did you come across V in this town?พี่ไปหาเลือดแวมไพร์มาจากไหนเนี่ย

come across ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出くわす;出会す;出喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
見付ける(P);見つける(P);見附ける;見附る(io)[みつける(P);みっける(見付ける;見附ける;見附る)(ik), mitsukeru (P); mikkeru ( mitsuke ru ; mitsuke keru ; mitsuke ru )(ik)] (v1,vt) (1) to discover; to find (e.g. an error in a book); to come across; to detect; to spot; (2) to locate; to find (e.g. something missing); to find fault; (3) (See 見慣れる) to be used to seeing; to be familiar with; (P)
通り合わせる[とおりあわせる, tooriawaseru] (v1) to come across; to happen upon

come across ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอโดยบังเอิญ[v. exp.] (joē dōi ban) EN: come across FR: tomber sur ; rencontrer accidentellement
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พบโดยบังเอิญ[v. exp.] (phop dōi ba) EN: come across FR:
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of FR: connaître ; savoir ; être au courant ; faire la connaissance de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come across
Back to top