ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

columnist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *columnist*, -columnist-

columnist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
columnist (n.) ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร See also: คอลัมน์นิสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
English-Thai: Nontri Dictionary
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
columnist, fifthแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอลัมนิสต์ (n.) columnist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Luke, that columnist of yours said the most outrageous things.ลุค, คอลัมนิสต์ของคุณ พูดสิ่งที่อุกอาจมาก
I am a columnist for Luke's new magazine.ฉันเป็นนักเขียนคอลัมน์/Nให้นิตยสารเล่มใหม่ของลูค
Yeah, but I'm a reporter. I'm not a columnist.ใช่ แต่ผมเป็นผู้ประกาศข่าว\\\ ผมไม่ใช่คอลัมนิสต์
I never saw myself as a columnist.ผมไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นคอลัมนิส
I know you don't want to hear it, but you're a really good columnist.ฉันรู้ว่านายอาจจะไม่อยากได้ยิน แต่นายเป็นคอลัมนิสต์ที่ดีจริงๆ

columnist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear
コラムニスト[, koramunisuto] (n) columnist; (P)
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)

columnist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอลัมนิสต์[n.] (khølamnit) EN: columnist FR:

columnist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klatschkolumnist {m}gossip columnist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า columnist
Back to top