ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-columnist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น columnist, *columnist*,

-columnist- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Luke, that columnist of yours said the most outrageous things.ลุค, คอลัมนิสต์ของคุณ พูดสิ่งที่อุกอาจมาก
I am a columnist for Luke's new magazine.ฉันเป็นนักเขียนคอลัมน์/Nให้นิตยสารเล่มใหม่ของลูค

-columnist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear

-columnist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอลัมนิสต์[n.] (khølamnit) EN: columnist FR:

-columnist- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klatschkolumnist {m}gossip columnist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -columnist-
Back to top