ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collaborate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collaborate*, -collaborate-

collaborate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collaborate (vi.) ร่วมมือ See also: ทำงานร่วมกัน Syn. collude, team up, work together
collaborate (vi.) สมคบกับศัตรู See also: เป็นไส้ศึก
collaborate with (phrv.) ทำงานร่วมกับ See also: ร่วมมือกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
English-Thai: Nontri Dictionary
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You use him. Collaborate with him.นายกำจัดสวะ วันถัดไปก็มี สวะอีกสองขึ้นมาแทน
I'm glad we have the opportunity to collaborate again.ฉันดีใจที่เรามีเป้าหมายที่ต้องร่วมมือกันอีกแล้ว
Now I want to collaborate more with my peers.ตอนนี้เป็นเพราะจิอากิที่ทำให้ฉันอยากแสดงอีกครั้ง
# All right, stop, collaborate and listen ## เอาล่ะ หยุด ฟังให้ดี #
She's got this thing called the House of Gaga... this collective of artists and designers who collaborate on her styles, stage sets, music.เธอมี "บ้านของกาก้า" ซึ่งรวมผลงาน ของศิลปินและดีไซเนอร์ ที่เคยร่วมงาน ทั้งเสื้อผ้า เวที และเพลง
You two gonna collaborate on something?เธอคุยกันถูกคอมั้ยล่ะ
No matter what we think of Jarvis, he couldn't collaborate on the extinction of his own people.แต่มันจะฆ่าประชากรมนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่า้ราจะคิดกับจาร์วิสยังไง เขาร่วมมือทำให้
We can collaborate on the targets.เราช่วยกันจัดการเป้าหมายได้ งั้นก็...
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์ แกจะถูกทำลาย
Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed.ร่วมมือกับแฮนก้า โรโบติคส์... ...แกจะถูกทำลาย
Others, if they collaborate, are reprieved. They will return to Saloอื่นๆ, ถ้าเขาร่วมงาน, are reprieved เขาจะคืนถึง Salo
As a Prince, he collaborated with the businessmen and wanted to murder Your Royal Highness.องค์ชายสมรู้ร่วมคิดกับพ่อค้า เพื่อสังหารองค์รัชทายาท

collaborate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同舟共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, 同舟共济 / 同舟共濟] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, 吴越同舟 / 吳越同舟] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together

collaborate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: collaborate FR: collaborer
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together FR: harmoniser ; coordonner
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[v. exp.] (ruammeū kan) EN: cooperate ; collaborate ; join hands FR: coopérer
ร่วมงาน[v.] (ruam ngān) EN: collaborate ; work together FR: collaborer
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
คู่คิด[n.] (khūkhit) EN: partner ; collaborator FR: collaborateur [m] ; partenaire [m]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collaborate
Back to top