ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cockroach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cockroach*, -cockroach-

cockroach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cockroach (n.) แมลงสาบ Syn. roach
English-Thai: HOPE Dictionary
cockroach(คอค'โรชฺ) n. แมลงสาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
cockroach(n) แมลงสาบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cockroachesแมลงสาบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาบ (n.) cockroach Syn. แมลงสาบ
แมลงสาบ (n.) cockroach
roach (n.) แมลงสาบ (คำย่อจาก cockroach) Syn. cockroach, bug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not the only cockroach in New York.ไม่ชอบเหรอ เฮ้ ! แกไม่ใช่แมลงสาบตัวเดียวในนิวยอร์กหรอกนะ
I've never known a cockroach with good taste, but I've known plenty that taste... good.ฉันไม่เคยเจอแมลงสาบ ที่มีรสนิยมดีสักตัว ฉันเจอแต่ ตัวที่รสชาติ... อร่อย
The Tutsi cockroach judge called Makesa is hiding at 4...ผู้พิพากษาแมลงสาบทุซซี่ที่โทรหา มาเคซ่า ซ่อนตัวอยู่ที่เลขที่ 4.. ถนน..
There's our cockroach manager. Always kissing ass.นั่นมันผู้จัดการแมลงสาบ จุ้นจ้านซะไม่มี
Remember, one cockroach can start an infestation.จำไว้ แมลงสาบตัวเดียว สามารถแพร่เชื้อไปทั่ว
A cockroach crawling across my neighbor's floor wasนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามาที่นี่
A cockroach comes out from under a fridge, what do you do?ฝูงแมลงสาบเดินออกมาจากใต้ตู้เย็น แกจะทำยังไง
Help me Dr Cockroach Help!ช่วยฉันด้วย ดร.แมลงสาบ \ ช่วยด้วย!
Dr. Cockroach You can crawl up walls and... build a supercomputer out of a pizza box two cans of hair spray and..ด๊อกเตอร์แมลงสาบ\ คุณไต่กำแพงได้และ... สร้างสุดยอดคอมพิวเตอร์จากกล่องพิซซ่า\ จากกระป๋องสเปรย์ฉีดผมแค่สองอัน และ...
I am but a simple cockroach breeder Rebecca.แต่ฉันไม่กลัวแมลงสาบนะ รีเบคก้า
I've always dreamt of meeting a cockroach breeder.งั่นฉันก็ฝันอยู่เสมอ - ว่าจะได้ประชุมการเพาะพันธ์แมลงสาบ
Well, the cockroach is an evolutionary marvel.แมลงสาบมีวิวัฒนาการที่มหัศจรรย์มาก

cockroach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāng, ㄓㄤ, 蟑] cockroach
蟑蜋[zhāng láng, ㄓㄤ ㄌㄤˊ, 蟑蜋 / 蟑螂] cockroach
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 蠊] cockroach

cockroach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach
コックローチ[, kokkuro-chi] (n) cockroach
ホウ酸だんご[ホウさんだんご;ホウサンダンゴ, hou sandango ; housandango] (n) type of poisonous cockroach bait
大和ゴキブリ[やまとゴキブリ;ヤマトゴキブリ, yamato gokiburi ; yamatogokiburi] (n) (uk) Japanese cockroach (Periplaneta japonica)
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou
御器噛;御器噛り[ごきかぶり;ゴキカブリ, gokikaburi ; gokikaburi] (n) (uk) (obsc) (See ゴキブリ) cockroach
茶翅ゴキブリ[ちゃばねゴキブリ;チャバネゴキブリ, chabane gokiburi ; chabanegokiburi] (n) (uk) German cockroach (Blattella germanica)
輪紋ゴキブリ[わもんゴキブリ;ワモンゴキブリ, wamon gokiburi ; wamongokiburi] (n) (uk) American cockroach (Periplaneta americana)
ゴキブリ[, gokiburi] (n) cockroach; (P)
油虫;あぶら虫[あぶらむし;アブラムシ, aburamushi ; aburamushi] (n) (1) (uk) aphid; plant louse; (2) (obsc) (See ゴキブリ) cockroach; (3) (obsc) (See 油蝙蝠) Japanese house bat (Pipistrellus abramus); (4) hanger-on; parasite; (5) (arch) visitor to a red-light district who's only there to look
網翅目[もうしもく, moushimoku] (n) Dictyoptera (order of insects comprising the cockroaches and the mantids)

cockroach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาจั๊วะ[n.] (kājua) EN: cockroach ; roach (Am.) FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
แกลบ[n.] (klaēp) EN: German cockroach ; Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium FR: Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium
แมงสาบ[n. exp.] (maēng sāp) EN: cockroach FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
แมลงแกลบยักษ์[n. exp.] (malaēng kla) EN: Giant burrowing cockroach ; rhinoceros cockroach FR:
แมลงสาบ[n.] (malaēng sāp) EN: cockroach ; roach (Am.) FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
แมลงสาบอเมริกัน[n. exp.] (malaēng sāp) EN: American cockroach FR:
แมลงสาบกระโดด[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Leaproach ; Jumping cockroach FR:
แมลงสาบลายน้ำตาล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: brown-banded cockroach ; brown banded cockroach FR:
แมลงสาบมาดากัสการ์[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Madagascar hissing cockroach ; Hissing Cockroach ; Hisser FR:
แมลงสาบนิลทอง[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Gold-bordered Cockroach FR:
แมลงสาบโอเรียนทอล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Oriental cockroach ; waterbug FR:
แมลงสาบออสเตรเลีย[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Australian cockroach FR:
แมลงสาบสามัญ[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Common cockroach ; Oriental Cockroach FR:
แมลงสาบสีดำ[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Surinam cockroach FR:
แมลงสาบสุรินัม = แมลงสาบซุรินัม[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Surinam cockroach FR:
แมลงสาบแถบน้ำตาล = แมลงสาบแถบสีน้ำตาล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: brown-banded cockroach ; brown banded cockroach FR:
แมลงสาบยักษ์[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Giant cockroach FR:
แมลงสาบเยอรมัน[n. exp.] (malaēng sāp) EN: German cockroach FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cockroach
Back to top