ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enameling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enameling*, -enameling-

enameling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enameling (n.) การเคลือบ See also: กระบวนการเคลือบ Syn. enamel work
English-Thai: HOPE Dictionary
enameling(อิแนม'มะลิง) n. การเคลือบ,งานเคลือบ,ศิลปะการเคลือบ

enameling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸引き[せとびき, setobiki] (n) enameling; enamelware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enameling
Back to top