ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clergyman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clergyman, *clergyman*,

-clergyman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That English clergyman sent a number of telegrams yesterday.นักบวชอังกฤษคนนั้นส่ง โทรเลขหลายฉบับเมื่อบ่ายวานนี้
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ
Firstly, that it is the duty of a clergyman to set the example of matrimony in his parish.อย่างแรก เพราะมันเป็นภาระของบาทหลวง ที่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกวัดของเขา

-clergyman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clergyman-
Back to top