ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

claptrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *claptrap*, -claptrap-

claptrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
claptrap (n.) การพูดหรือเขียนเพื่อยกยอ Syn. empty talk, bombast
English-Thai: HOPE Dictionary
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite your personal needs for religious claptrap.แม้ว่าโดยส่วนตัวคุณจำเป็นต้องเคร่งครัดในเรื่องคำพูด

claptrap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy

claptrap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal

claptrap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast FR: éloquence [f] ; style [m] ; émocution [f] ; diction [f] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า claptrap
Back to top