ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clambake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clambake*, -clambake-

clambake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clambake (n.) การปิคนิคริมทะเล (มักมีการปิ้งหรือย่างอาหารทะเล) Syn. picnic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe a clambake on the beach?บางทีอาจจะจัดปิกนิคริมทะเล?
Yeah, I wanted to keep it simple, so Emily's gonna throw a clambake on the beach, just family and one or two friends.ครับ ผมอยากให้มันเรียบง่าย เอมิลี่ก็เลยจะ จัดปิคนิคที่ชายหาด แค่คนในครอบครัวกับเพื่อนหนึ่งหรือสองคน
We're putting together a clambake for Daniel Grayson's birthday.เรากำลังช่วยกันจัดปิคนิคริมทะเล สำหรับวันเกิดของแดนเนี่ยล เกรย์สัน
I'm sorry, that seems to imply that you organized this little clambake.ขอโทษนะ หมายความว่าแกตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือ?
Daniel wants a clambake.แดนเนี่ยลอยากจัดปิคนิคริมทะเล
Well, it doesn't get much simpler than a clambake.มันต้องไม่ดูมีราคา เรียบง่ายกว่าปิคนิคริมทะเล
I went to Jodie Foster's clambake, and that professor that I was talking about, well, he's 35, smokes a pipe.ฉันไปปาร์ตี้กินหอยกับครูโจดี ฟอสเตอร์ และศาสตรจารย์คนนั้น คนที่ฉันพูดถึงน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clambake
Back to top