ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chute*, -chute-

chute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chute (n.) ทางหรือช่องลาดเอียง (สำหรับให้สิ่งของตกลงมา)
chute (n.) น้ำตก Syn. waterfall
English-Thai: HOPE Dictionary
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chute ปล่องทิ้งขยะ ปล่องสำหรับทิ้งขยะในอาคารสูงหลายชั้น เช่น คอนโดมิเนียม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดดร่ม (v.) parachute See also: bail out, make a parachute jump
ดิ่งพสุธา (n.) parachute
ร่มชูชีพ (n.) parachute
เหินเวหา (v.) parachute Syn. กระโดดร่ม, ดิ่งพสุธา
โดดร่ม (v.) parachute Syn. กระโดดร่ม, เหินเวหา, ดิ่งพสุธา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a coal chute in here. I can feel air.มันมีช่องเทถ่านหิน ฉันรู้สึกว่ามีลม
Now, she may be stuck in the chute just below the top.บางทีหน่อนก็อาจติดอยู่ปากช่องทิ้งขยะ ก็ได้
Listen,my last egg could be on its way down the chute at this very moment.ไข่ใบสุดท้ายของฉันอาจจะฝ่อ หลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้
His chute didn't open.ร่มชูชีพของเขาไม่กาง
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้
But you need to pull this chute before splat!แต่เธอต้องดึงสายน้ำนี้ก่อนที่จะสาดมันไปซะ
They may have defenses, so pull your chute as late as possible.มันอาจยิงป้องกัน ฉะนั้นจงเปิดร่มให้ต่ำที่สุด
It's like his chute didn't open.ดูเหมือนร่มชูชีพจะไม่กาง
We haven't done anything yet, so you're free to pull the chute and walk away if that's what you want.เรายังไม่ได้ทำอะไรกัน เพราะงั้น คุณสามารถจะหยุดความสัมพันธ์ และเดินจากไป ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
I just scoped the laundry chute from the 20th floor to the 15th.เพิ่งจะตรวจปล่องส่งซักรีด จากชั้นที่20ถึงชั้นที่15
Her prints weren't in the system, but Chin and Kono found blood in the laundry chute on the twelfth floor.ยังค่ะ ลายพิมพ์นิ้วมือเธอไม่อยู่ในระบบ แต่ชินและโคโน่พบเลือด ในปล่องส่งซักรีดที่ชั้น 12 ค่ะ
And the 13th one, I had a problem, where the chute didn't open, and I had to pull the reserve.กระโดดครั้งนั้นผมมีปัญหา คือร่มผมไม่กาง และผมต้องดึงร่มสำรอง

chute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降落伞[jiàng luò sǎn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄢˇ, 降落伞 / 降落傘] parachute
溜槽[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, 溜槽] sluice; chute

chute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターシュート;ウオーターシュート[, uo-ta-shu-to ; uo-ta-shu-to] (n) water chute
シューター[, shu-ta-] (n) (1) shooter; (2) chute
ダストシュート[, dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei
メールシュート[, me-rushu-to] (n) mail chute
シュート[, shu-to] (n,vs) (1) shoot; (2) chute; (P)
デシューツ[, deshu-tsu] (n) {comp} Deschutes
デシュート[, deshu-to] (n) {comp} Deschutes
パラシュート[, parashu-to] (n) parachute; (P)
パラシュートスカート[, parashu-tosuka-to] (n) parachute skirt
主傘[しゅさん, shusan] (n) main parachute
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade)
落下傘[らっかさん, rakkasan] (n) parachute
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate
落下傘兵[らっかさんへい, rakkasanhei] (n) paratrooper; parachutist; parachute trooper
開傘[かいさん, kaisan] (n) opening of a parachute
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デシューツ[でしゅーつ, deshu-tsu] Deschutes

chute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ่งเหว[v. exp.] (ding hēo) EN: FR: être en chute libre
ดิ่งเหว[adj.] (ding hēo) EN: FR: en chute libre
ดิ่งลงเหว[v. exp.] (ding long h) EN: FR: être en chute libre
ไฟตก[n. exp.] (fai tok) EN: FR: chute de tension [f]
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การสิ้นสุด[n.] (kān sinsut) EN: end ; death ; termination FR: fin [f] ; chute [f]
การสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา [n. exp.] (kān sinsut ) EN: FR: la chute du royaume d'Ayutthaya
การตก[n.] (kān tok) EN: precipitation ; drop FR: précipitation [f] ; chute [f]
การตกแบบเสรี[n. exp.] (kān tok baē) EN: free fall FR: chute libre [f]
ลูกเห็บตก[n. exp.] (lūkhep tok) EN: FR: chute de grêle [f]
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chute [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
รถล้ม[v. exp.] (rot lom) EN: FR: faire une chute de moto
สายฝน[n.] (sāi fon) EN: falling rain ; rainfall ; rain FR: chute de pluie [f] ; pluie [f]
ทองดิ่งเหว[n. exp.] (thøng ding ) EN: FR: l'or en chute libre
ตกฮวบลง[v. exp.] (tok hūap lo) EN: FR: être en chute libre
ตกจักรยาน[v. exp.] (tok jakkray) EN: FR: tomber de vélo ; faire une chute de vélo
ตกจากหลังม้า[v. exp.] (tok jāk lan) EN: FR: faire une chute de cheval ; tomber de cheval
ตกจากที่สูง 3 เมตร[v. exp.] (tok jāk thī) EN: FR: faire une chute de trois mètres
ตกลงมาตาย[v. exp.] (tok long mā) EN: FR: faire une chute mortelle
ตกลงไปตาย[v. exp.] (tok long pa) EN: FR: faire une chute mortelle
ตกม้า[v. exp.] (tok mā) EN: FR: faire une chute de cheval
ตกมอเตอร์ไซค์[v. exp.] (tok møtoēsa) EN: FR: faire une chute de moto
ตกตาย[v. exp.] (tok tāi) EN: FR: faire une chute mortelle
โตน[n.] (tōn) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down FR: chuter
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute FR: sauter en parachute
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การกระโดดร่ม[n. exp.] (kān kradōtr) EN: FR: saut en parachute [m]
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
กระโดดร่ม[v.] (kradōtrom) EN: parachute FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
หล่นลงมา[v. exp.] (lon long mā) EN: fall FR: chuter ; rétrograder
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดลงมา[v. exp.] (lot long mā) EN: FR: chuter
น้ำตกเอราวัณ [n. prop.] (Nāmtok Ērāw) EN: Erawan Waterfall FR: chutes d'Erawan [fpl]
น้ำตกไนแอการา[n. prop.] (Nāmtok Nai-) EN: Niagara Falls FR: chutes du Niagara [fpl]
ราคาตก[n. exp.] (rākhā tok) EN: FR: les prix chutent
ร่ม[n.] (rom) EN: parachute FR: parachute [m]

chute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notrutsche {f}escape chute; emergency escape chute
Abfallschacht {m}refuse chute
Müllschlucker {m}rubbish chute
Kahn {m}; Schute
Fallschirmabsprung {m}parachute jump
Gurtwerk {n} (eines Fallschirmes)harness (of parachute)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chute
Back to top