ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck away*, -chuck away-

chuck away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck away (phrv.) โยนทิ้ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขว้างทิ้ง Syn. throw out
chuck away (phrv.) ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: สูญเสีย, สูญเปล่า Syn. throw away
chuck away on (phrv.) สูญเปล่ากับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสียไปโดยเปล่าประโยชน์กับ Syn. fling away on, hurl away on, throw away on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck away
Back to top