ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cholera

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cholera*, -cholera-

cholera ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cholera (n.) อหิวาตกโรค See also: อหิวาต์
English-Thai: Nontri Dictionary
cholera(n) อหิวาตกโรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
choleraอหิวาตกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choleraอหิวาตกโรค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายห่า (v.) die of cholera or other certain epidemic disease See also: die from some of contagious disease
ห่า (n.) cholera See also: pestilential disease, infectious disease
อหิวาตกโรค (n.) cholera Syn. อหิวาต์
อหิวาต์ (n.) cholera Syn. อหิวาตกโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
We're on a relief mission to deliver cholera kits.เรากำลังปฏิบัติภารกิจ บรรเทาทุกข์ ส่้งเครื่องเวชภัณฑ์ รักษาโรคอหิวาห์
There's no cholera in Pasadena.มันไม่มีอหิวาในพาสาเดนาหรอก
I helped reduce cholera in Africa.ผมรักษาโรคอหิวาตกโรคในแอฟริกา
Well, in the theme of morbid town tradition, you go back to the 1820s when everyone was so paranoid about the cholera thing that they would occasionally bury a body a wee bit before its time.ในรูปแบบงานประเพณีของเมื่องที่ผิดปกติ คุณกลับไปยุค 1820 เมื่อทุกคน หวาดระแวง เกี่ยวกับ อหิวาตกโรค ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้พวกเขา
This town survived the blackout, bandits, two cholera outbreaks.เมืองนี้รอดมาได้ ทั้งจากไฟดับ โจรปล้น อหิวาตกโรคสองครั้ง
Cholera always in world but still hardly at all in Bangkok.Cholera always in world but still hardly at all in Bangkok.
Amnesia, bunions, chilblains, cholera.สูญเสียความจำ, ตาปลา, มือและเท้าอักเสบ, อหิวาตกโรค.
They cured my uncle this way and he had cholera!พวกเขารักษาลุงของฉันแบบนี้ เขาเป็นอหิวาตกโรค
Let's just talk "cholera."งั้นพวกเรามาคุยเรื่องอหิวาตกโรคกัน
And stop by medical and get your shots... cholera, typhus and ten other bugs you never heard of.เผื่อมีอะไรผิดพลาด ไม่มีอัศวินม้าขาว เจอกันบนทางยางมะตอย
I believe I may have cholera.ชั้นคิดว่าชั้นต้องเป็นอหิวาตกโรคแน่ๆเลย

cholera ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
瘪螺痧[biě luó shā, ㄅㄧㄝˇ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄚ, 瘪螺痧 / 癟螺痧] cholera (with dehydration)
霍乱毒素[huò luàn dú sù, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 霍乱毒素 / 霍亂毒素] cholera toxin
霍乱菌苗[huò luàn jūn miáo, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 霍乱菌苗 / 霍亂菌苗] cholera vaccine
[shā, ㄕㄚ, 痧] cholera
霍乱[huò luàn, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 霍乱 / 霍亂] cholera

cholera ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家禽コレラ[かきんコレラ, kakin korera] (n) fowl cholera
疑似コレラ[ぎじコレラ, giji korera] (n) para-cholera; suspected case of cholera
虎列剌(ateji)[これら;コレラ(P), korera ; korera (P)] (n) (uk) cholera (eng
コレラ菌[コレラきん, korera kin] (n) vibrio cholerae
仮性小児コレラ[かせいしょうにコレラ, kaseishouni korera] (n) infantile pseudocholera
豚コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever

cholera ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarō) EN: cholera FR: choléra [m]
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
ตายห่า[v.] (tāihā) EN: die of cholera ; die of epidemic disease FR:

cholera ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cholera {f} [med.]cholera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cholera
Back to top