ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

challenging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *challenging*, -challenging-

challenging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
challenging (adj.) ที่ท้าทายความสามารถ Syn. ambitious
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Challenging Doseตัวทำให้เกิดอาการ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
It was quite challenging for the tailor.ช่างตัดเสื้อคงจะเหนื่อยน่าดู
Only Woofy, who's very sweet, but not challenging on a conversational level.มีแต่วูฟฟี่ ที่น่ารักมาก แต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนัก
More challenging than dealing with Kenny Curtiss?- ท้าทายกว่า จัดการกับ เคนนี่ เคอร์ทิส หรือเปล่า
I'm challenging you, starting now, to stop dealing in opinions and assumptions and start dealing in facts.ขอท้าตั้งแต่วันนี้ ให้คนเราเลิกยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่น รวมถึงค่านิยม และหันมองเรื่องราวที่น่าสนใจ
That was a challenging mission!นั้นต่างหากที่เป็นเรื่องที่ท้าทาย!
Much more challenging than traveling abroad...ท้าทายมากกว่าการได้ไปเมืองนอกซะอีก...
And they will be challenging Huo Yuan Jia from the Jing Wu Schoolและพวกเขาจะทำการประลองยุทธกับฮั่วหยวนเจี่ยแห่งสำนักจิงหวู่
I don't understand why it's so challenging to get my car when I ask for it.ฉันไม่เข้าใจว่าทำไม... มันถึงเป็นเรื่องท้าทายนักหนา เวลาฉันเรียกรถ
You don't shoot somebody that's challenging you to fight with a sword.เธอไม่ยิงคนที่ท้าเธอสู้ด้วยดาบ
I'm sure you'll find Huntington Prep... every bit as challenging as your last school.ฉันมั่นใจว่าฮันติงตั้นจะทำให้เธอ เผชิญกับความท้าทาย ไม่ต่างจากโรงเรียนเดิมของเธอ
It is a challenging and often difficult process but an incredibly fulfilling one.มันมีขั้นตอนที่ท้าทายและยุ่งยากอยู่ แต่ให้ผลน่าพอใจถ้าเชื่อ

challenging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便难 / 便難] retort with challenging questions; debate

challenging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャレンジング[, charenjingu] (adj-f) challenging
裁判官忌避[さいばんかんきひ, saibankankihi] (n) challenging a judge
誰何[すいか, suika] (n,vs) challenging (an unknown person); asking a person's identity
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging

challenging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทางเลือกที่ท้าทาย[n. exp.] (thāng leūak) EN: challenging dilemmas FR:
ท้าทาย[adj.] (thāthāi) EN: challenging ; defiant FR: stimulant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า challenging
Back to top