ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch up*, -catch up-

catch up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch up (phrv.) คว้า See also: ฉก, ฉวย
catch up (phrv.) เกี่ยวไว้กับ See also: ผูกไว้กับ, แขวนไว้กับ
catch up (phrv.) ตามทัน See also: ไล่ทัน
catch up (phrv.) ทำให้หมดหวัง See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ
catch up (phrv.) จับผิด See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
catch up with (phrv.) จับได้ Syn. find wrongdoer
catch up with (phrv.) พบ
catch up with (phrv.) พยายามที่จะเข้าใจ See also: พยายามที่จะเรียนให้ทัน
catch up with (phrv.) เริ่มเกิดปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไล่ทัน (v.) catch up (with)
ตามทัน (v.) catch up with See also: overtake, keep up with
ทัน (v.) catch up with See also: overtake, keep abreast of Syn. เท่า, เทียมถึง, เท่าเทียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, hustle! Catch up to them. There you go.ออกแรงกันหน่อย ตามให้ทัน อย่างนั้นแหละ
And I hope you don't mind keeping' quiet while I catch up on my reading.และหวังว่านายจะอยู่เงียบ ๆ ระหว่างที่ฉันอ่านหนังสืออยู่
How about I'll catch up with you in the Ice Age?แล้วผมจะตามไปที่ยุคน้ำแข็งนะ
Scads to catch up on and such.มีรายงานต้องทำให้เสร็จ
Togusa, go catch up with Ishikawa.โทกุสะ, ไปกับอิชิกาว่า
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
"But someday I will catch up to you."แต่ต้องมีวัน ที่ผมจะตามไปทัน
What a lovely idea. I need to catch up on my gossip.ดิฉันกำลังคันปากอยากนินทาคนอยู่
I'll catch up with you later tonight.ฉันจะอยู่กับนายคืนนี้
I'll catch up with you. See you later.แล้วพบกันนะ / แล้วพบกัน
I'll catch up with you later, Dad.เดี๋ยวผมตามไปครับพ่อ
I'll look around and catch up later.-ฉันจะตรวจดูแถวนี้ก่อน เดี๋ยวตามไป

catch up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit

catch up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
若く;如く;及く[しく, shiku] (v5k,vi) (1) (arch) to match; to equal; (2) to catch up with; to overtake
追いつき追い越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with
追いつく(P);追い付く(P);追い着く;追付く;追着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k,vi) to overtake; to catch up (with); (P)
追っつく;追っ付く;追っ着く[おっつく, ottsuku] (v5k,vi) (See 追い付く) to overtake; to catch up (with)

catch up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกหกได้ไม่นาน[xp] (kōhok dāi m) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
โกหกพกลม[v.] (kōhokphoklo) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
กวดทัน[v. exp.] (kūat than) EN: catch up FR:
ไล่ทัน[v.] (laithan) EN: catch up (with) FR: rattraper ; rejoindre
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ทำเวลา[v. exp.] (tham wēlā) EN: make time ; make good time ; make up for lost time ; make up time ; catch up FR:
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch up
Back to top