ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cassette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cassette*, -cassette-

cassette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cassette (n.) ตลับเทป Syn. tape, audio cassette, cassette tape
cassette player (n.) เครื่องเล่นเทป Syn. tape recorder
cassette recorder (n.) เครื่องเล่นและอัดเทป Syn. tape recorder
cassette tape (n.) เทปคาสเซท Syn. cassette, tape
English-Thai: HOPE Dictionary
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
English-Thai: Nontri Dictionary
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลับ (n.) cassette See also: small box, case
อับ (n.) cassette Syn. ตลับ
เครื่องเล่นเทป (n.) cassette player
VCR (abbr.) คำย่อของ videocassette recorder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ?
Well, for one... They're cassette tapes.อืม ข้อแรก มันเป็นเทป
Where did the cassette player go toE..เครื่องเล่นอยู่ไหนค่ะ?
Dude is rocking a cassette player.Dude is rocking a cassette player.
And since you probably don't have a cassette player, here's a list of used ones on Craigslist.แล้วถ้าเธอไม่มีเครื่องเล่นเทป นี่คือรายชื่อของมือสอง จาก Craigslist
Play your own cassette tapes.เล่นเทปคาสเซ็ท ของคุณ
♪ in a cassette tape ♪โ#65533; ช in a cassette tape โ#65533; ช
Earl also thinks the theme from shaft was stolen from a cassette tape he sent out in 1975.Earl also thinks the theme from shaft ถูกขโมยมาจากเทปที่เขาส่งไปในปี1975
Oh! Look, a cassette player.เฮ้ ดูนั่น \ เครื่องเล่นเทป
They're all in your cassettes.มันกำลังทั้งหมดในเทปของคุณ อย่าคาดหวังว่า
Cassettes. Books of the bloody future.เทป หนังสือของอนาคตเลือด
This is just your own personal dating videocassette.นี่มันแค่เทปคาสเซทการนัดเดทเท่านั้นนะ

cassette ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, 卡带] cassette tape
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, 盒带 / 盒帶] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, 盒式录音磁带 / 盒式錄音磁帶] cassette tape
暗盒[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, 暗盒] magazine; cassette
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, 录像带 / 錄像帶] video cassette
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ˇ ㄐㄧ, 录影机 / 錄影機] videocassette recorder (in Taiwan)

cassette ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P)
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P)
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder
ステカセ[, sutekase] (n) (abbr) stereo cassette
ビデオデッキ[, bideodekki] (n) video cassette recorder (wasei
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette
ゲームカセット[, ge-mukasetto] (n) (See カセット・2) game-cassette
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P)
ビデオカセット[, bideokasetto] (n) videocassette
ラジカセ[, rajikase] (n) (abbr) (See ラジオカセット) radio-cassette player; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
カセット[かせっと, kasetto] cassette
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette

cassette ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette FR: petite boîte [f] ; cassette [f]
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[n. exp.] (khreūang le) EN: video cassette player FR: magnétoscope [m]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box FR: boîte [f] ; cassette [f]
ตลับ[n.] (talap) EN: cassette ; small box ; covered box ; case FR: cassette [f]
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: Compact Cassette ; Compact Audio Cassette (CAC) ; Musicassette (MC) ; cassette tape ; cassette FR: cassette audio [f] ; minicassette [f]
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu th) EN: radio cassette recorder FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]
เครื่องบันทึกเสียง[n.] (khreūangban) EN: tape recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]

cassette ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Videokassette {f}video cassette
Videorecorder {m}VCR : video cassette recorder
Audiokassette {f}cassette
Kassettenfernsehen {n}cassette television
Kassettenfilm {m}cassette film
Kassettennabe {f}cassette hub
Kassettenrecorder {m}cassette recorder
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cassette
Back to top