ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carpet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carpet*, -carpet-

carpet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carpet (vt.) คลุมด้วยพรม See also: ปูด้วยพรม
carpet (n.) พรม Syn. carpeting, floor covering, rug
carpet (n.) ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม Syn. soft surface
carpet muncher (sl.) เลสเบี้ยน
carpet slipper (n.) รองเท้าที่ใส่ในบ้านส่วนบนทำด้วยผ้า
carpet sweeper (n.) เครื่องสำหรับกวาดทำความสะอาดพรม Syn. vacuum cleaner
carpet-bomb (vt.) ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ See also: ทิ้งระเบิดแบบปูพรม
carpetbag (n.) กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง
carpeting (n.) พรม Syn. floor covering, rug
English-Thai: HOPE Dictionary
carpet(คาร์'พิท) {carpetted,carpetting,carpets} n. พรม,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปกคลุม,ลาด
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
carpeting(คาร์'พิททิง) n. วัตถุทำพรม,พรม
English-Thai: Nontri Dictionary
carpet(n) พรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carpetsพรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูพรม (v.) carpet See also: lay a carpet
พรม (n.) carpet See also: rug Syn. เสื่อ, อาสนะ, เครื่องปูลาด
เครื่องปูลาด (n.) carpet See also: rug Syn. เสื่อ, อาสนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what I do, right, is I go downtown to carpet stores and I walk into the place and I say: "Hi.ผมไปร้านขายพรม ผมเดินเข้าไปและบอกว่า
Thank you for choosing Magic Carpet for all your travel needs.ขอบคุณที่ใช้บริการพรมวิเศษ สำหรับการเดินทาง
The carpet was soaked and it forever smelled of peppermint.พรมแฉะไปหมดและมันยังคง มีกลิ่นเปปเปอร์มินท์
I'm not sweeping a major academic breach under the carpet so you can win a game.ผมไม่ใช่คนที่จะมาคอยเก็บปัดกวาดฝุ่นเข้าใต้พรม เพื่อที่จะให้คุณได้รับชัยชนะในเกมส์การแข่งขันหรอกนะ
Pay extra attention with carpet cleaningตั้งใจทำความสะอาดพรมนี่เป็นพิเศษนะ
You squeeze through there and tell me you're not hungry enough to eat a carpet shark.นายต้องรอดผ่านจากที่นั่น บอกฉันสิว่านายไม่ได้ หิวมากจนกินฉลามได้
The other one is the red carpet of G-boy award ceremony.อีกจุดนึงคือ... เส้นทาง ของการประกวด G-Boy
No carpet fibers on the soles of her shoes.ไม่มีเศษพรมติดอยู่ที่ส้นรองเท้าเธอ
She sneezed, her left foot involuntarily slipped forward caught the tip of her shoe on this carpet tripped, hit her head on the floor, died from shock of the brain.เธอจาม, เท้าซ้ายลื่นไปข้างหน้า.. ปลายรองเท้าเกี่ยวกับพรมนี้ สะดุดล้มศรีษะกระแทกพื้น และเสียชีวิตจากแรงกระทบกระเทือนที่สมอง
I've gotta go to the office, and the carpet cleaners are coming.พนักงานซักพรมกำลังจะมา
I'd have more than a carpet burn on my ass if I didn't protect it.ผมควรมีมันมากกว่าพรม ที่ใช้รองก้นไว้เพื่อป้องกันไว้
ON THE RED CARPET LAST YEAR AND BOOKED HER TRAVEL TO PARISบนพรมแดงเมื่อปีที่แล้ว และหนังสือท่องเที่ยวปารีส

carpet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 地毯拖鞋] carpet slippers
地毯[dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ, 地毯] carpet; rug

carpet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
ウィルトンカーペット[, uirutonka-petto] (n) Wilton carpet
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark)
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark)
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae)
クラカケザメ科[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera)
シャギーカーペット[, shagi-ka-petto] (n) shaggy carpet
テンジクザメ属[テンジクザメぞく, tenjikuzame zoku] (n) Chiloscyllium (genus of carpet sharks or bamboo sharks in the family Hemiscylliidae with long snouts and subterminal nostrils)
トラフザメ[, torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark)
トラフザメ科[トラフザメか, torafuzame ka] (n) Stegostomatidae (family of Indo-Pacific carpet sharks containing a single species, Stegostoma fasciatum)
バリオレートテンジクザメ属[バリオレートテンジクザメぞく, bariore-totenjikuzame zoku] (n) Parascyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae)
ペルシャ絨毯[ペルシャじゅうたん, perusha juutan] (n) Persian carpet
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)
花毛氈[はなもうせん, hanamousen] (n) figured carpet
足をすくう;足を掬う[あしをすくう, ashiwosukuu] (exp,v5u) (See 掬う,足元をすくう) to trip someone up; to pull the carpet from under
足元をすくう;足元を掬う[あしもとをすくう, ashimotowosukuu] (exp,v5u) to trip someone up; to pull the carpet from under
魔法のじゅうたん;魔法の絨毯[まほうのじゅうたん, mahounojuutan] (n) magic carpet; flying carpet
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
カーペット[, ka-petto] (n) carpet; (P)
ギャッベ[, gyabbe] (n) Gabbeh (type of Persian carpet); Gabbe; Gava; Khersak
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan)
バリオレートテンジクザメ[, bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia)
ヒゲザメ[, higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea)
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia)
敷物;敷き物[しきもの, shikimono] (n) carpet; rug; matting; cushion; footcloth; floorcloth; carpeting
毛氈[もうせん, mousen] (n) carpet; rug (esp. felt)
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean

carpet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรถร[n.] (banthøn) EN: carpet FR:
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) EN: surf clam ; short necked clam ; carpet clam ; Venus shell ; baby clam ; clams FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
เครื่องปูลาด[n. exp.] (khreūang pū) EN: carpet FR:
ลาดพระบาท[n.] (lātphrabāt) EN: royal carpet FR:
พรม[n.] (phrom) EN: carpet ; rug FR: carpette [f] ; petit tapis [m]
พรมแดง[n. exp.] (phrom daēng) EN: red carpet FR: tapis rouge [m]
เสื่อน้ำมัน[n.] (seūa nām ma) EN: linoleum carpet FR: linoléum [m]
ฝุ่นใต้ตีน[n. exp.] (fun tāi tīn) EN: FR: carpette [f] (fam.)
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
พรมห้อง[n.] (phrom høng) EN: rug FR: tapis (de sol) [m] ; carpette [f]
พรมปูพื้น[n.] (phrom pū ph) EN: rug FR: carpette [f]

carpet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Läufer {m}long narrow carpet
Perserteppich {m}Persian carpet
Teppichboden {m}wall-to-wall carpet
Flächenbombadierung {f} [mil.]carpet bombing
Teppichkehrmaschine {f}carpet sweeper
Teppichanemone {f} (Stichodactyla spp.) [zool.]carpet anemone
Teppichstange {f}frame for beating carpets

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carpet
Back to top