ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carpeting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carpeting*, -carpeting-

carpeting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carpeting (n.) พรม Syn. floor covering, rug
English-Thai: HOPE Dictionary
carpeting(คาร์'พิททิง) n. วัตถุทำพรม,พรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when you're done... let's cut up this carpeting and put it in front of the windows.และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว... . ให้ตัดพรมพื้นรถ และนำไปใส่ที่หน้าต่างด้านหน้า
And the color of the carpeting matches the fibers we've got.และสีของพรม ตรงกับเส้นใยที่เราได้
As a matter of fact, a receptionist at Cazuli Carpeting went on record saying thatด้วยความจริงที่ว่า พนักงานต้อนรับของคาซูรี คาร์เพดิ้ง ได้ให้ปากคำว่า
Hey, this matches exactly the Cazuli Carpeting stationery.เฮ้! นี่มันตรงกับ เครื่องเขียนของคาซูรี คาร์เพดิ้งเลย
What can carpeting achieve that a good pair of slippers cannot?รองเท้าแตะดีๆ แทนพรมไม่ได้ตรงไหน
My ring fell off. You had to have shag carpeting, huh?แหวนฉันหล่น นี่คุณต้องใช้พรมขนปุยด้วยหรอเนี่ย?
Some of them were nylon, the kind found in car carpeting.บางส่วนเป็นไนลอน ชนิดที่พบได้ในพรมของรถ
Yeah, and the owner of Cazuli Carpeting,ใช่ครับ และผู้ที่เป็นเจ้าของ คาซูรี คาร์เพดิ้ง
You know how many germs and bugs and fluids live in carpeting?คุณก็รูว่ามีแบคที่เรียขนาดไหน แล้วแมลงอะไรพวกนี้อยู่ในพรมไหม?
He was hired at MB Fabrics, and that is owned by Burke carpeting.เขาถูกจ้างโดย บริษัททอผ้า เอ็ม.บี. ซึ่งเจ้าของคือบริษัทพรมของเบิร์ก นั่นไงล่ะ
Here. Your bedroom, this couch... anywhere where there's carpeting.ที่นี่ไง ห้องเธอ โซฟาตัวนี้...
I'm sure you have wonderful cubicles and great carpeting, but I've done those tours before.เราอยากขอโอกาสพิสูจน์ ว่าคุณคิดผิด ผมเชื่อว่าออฟฟิศคุณต้องสวย และพรมต้องอลัง

carpeting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敷物;敷き物[しきもの, shikimono] (n) carpet; rug; matting; cushion; footcloth; floorcloth; carpeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carpeting
Back to top