ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call for*, -call for-

call for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call for (phrv.) รับ See also: แวะรับ, แวะมาหา Syn. pick up
call for (phrv.) เรียกหา See also: ถามหา
call for (phrv.) สมควรได้รับ See also: ควรได้
call forth (phrv.) ทำให้เกิด See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, ก่อให้เกิด Syn. bring about
call forward (phrv.) ขอให้ก้าวไปข้างหน้า See also: �บอกให้เขยิบไปข้างหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call forwardingการโอนสายเรียก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียกร้อง (v.) call for See also: demand, cry out for, make a demand for, require
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก
I'm sure there's no call for all this.ไม่มีทางเพื่อทั้งหมดนี้คุณรู้ว่า
There 's a phone call for the Colonel.มีโทรศัพท์ เรียนสายท่านผู้พันครับ
I tried to call for help, but the phone was making this sound.เลยพยายามโทรขอความช่วยเหลือ แต่โทรศัพท์ก็มีเสียงประหลาดๆ
Phone call for Count Spitzle. Urgent.มีโทรศัพท์ด่วนถึงท่านเคานต์ครับ
Desperate times call for desperate measures, my lord.เวลาที่เข้าตาจนก็ต้องเลือกใช้กฏหมายที่เข้าตาจนเช่นกัน ฝ่าบาท
He's not suicidal. It was a call for help.เขาไม่ได้ฆ่าตัวตาย มันเป็นการขอความช่วยเหลือ
But I want you to understand if the time comes to call for an alert...แต่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจ ถ้าถึงเวลาที่จะเรียกร้องให้การแจ้งเตือน ...
He gave it to you 'cause you deserve it. That don't call for no show, does it?เขาให้หลานเพราะหลานสมควรได้มัน หลานไม่ได้รับมันเปล่าๆ นี่ ใช่ไหม
Brock, there's a satellite call for you.บร็อค โทรผ่านดาวเทียมถึงคุณ
Last call for Chicago! All aboard!เที่ยวบินไปชิคาโก้ ขึ้นเครื่องได้
Certain moves, however, call for a sword.ท่ารบบางท่า ต้องใช้ดาบ

call for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代返[だいへん, daihen] (n,vs) answer a roll call for another
借り集める;借集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1) to borrow money; to call for loans
参加を呼びかける;参加を呼び掛ける[さんかをよびかける, sankawoyobikakeru] (exp,v1) to call for somebody's participation
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P)
戯かす[じゃらかす, jarakasu] (v5s,vt) to call for jokes
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up
要請[ようせい, yousei] (n,vs) (1) appeal; call for something; request; claim; demand; (n) (2) axiom; (P)
迎えに来る[むかえにくる, mukaenikuru] (exp,vk) to call for somebody; to come for someone; to pick someone up
メーデー(P);メイデイ[, me-de-(P); meidei] (n) (1) Mayday (call for help); (2) May Day (May 1st); (P)
心が通う[こころがかよう, kokorogakayou] (exp,v5u) to understand each other well; to call forth a response in another's heart; to relate to
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] (n) {comp} call forwarding
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)
転送電話[てんそうでんわ, tensoudenwa] (n) (telephone) call forwarding; call diversion
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] call forwarding

call for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; lancer un appel

call for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreibung {f}call for proposal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call for
Back to top