ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cadaver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cadaver*, -cadaver-

cadaver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cadaver (n.) ซากศพ Syn. corpse
cadaverous (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย Syn. pale and thin
English-Thai: HOPE Dictionary
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
English-Thai: Nontri Dictionary
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cadaverศพ,คนที่ตายแล้ว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง
Greg over there was an extra in Straw Dogs and Sheree portrayed a cadaver in Prime Suspect.นายเกร็กคนนั้นเคยเป็นตัวประกอบในเรื่องสตรอว์ด๊อกซ์ และเชอรีเคยแสดงเป็นศพในเรื่องไพรม์ซัสเป็ค
And Sheree played a cadaver in Prime Suspect.และชรีด้วย เป็นตัวน่าสงสัยที่สุด
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้
We walked cadaver dogs over the whole area. they led us to this spot, and the guys started digging.พวกเขาเจออะไรบางอย่าง ข้างใต้นี้
Transfuse cadaver blood. Shit, you weren't the only one that got hepatitis, jack.ฉันยินดีให้นายแทงเข็มลงบนตัวฉัน เพื่อถ่ายเลือดเน่าๆ ของฉันออกไป
And according to glenda, cadaver harryแล้วจากเรื่องเกลนด้าวันนี้ ศพนายแฮร์รี่นั่น
You know, the cadaver dog.- คุณก็รู้ หมาดมกลิ่นศพได้เก่ง
Well, I took a look at the cadaver -- what's left of it.ฉันไปดูซากศพแล้ว -- อะไรที่ยังเหลืออยู่น่ะเหรอ
But that cadaver did nothing to quiet my craving.แต่ซากศพนั้นบรรเทาความโหยหาลงไม่ได้เลย
She was a cadaver from the campus anatomy lab.เธอเป็นร่างอาจารย์ใหญ่จากห้องแล็บกายวิภาคของมหาวิทยาลัย
So the cadaver was practice, perhaps.ถ้างั้นศพนั่นก็เป็นเหมือนการฝึกซ้อม

cadaver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カダベリン[, kadaberin] (n) cadaverine
死体(P);屍体[したい, shitai] (n,adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P)

cadaver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: cadaver for anatomical dissection FR: cadavre destiné à la dissection [m]
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
น้ำมันพราย[n.] (nāmmanphrāi) EN: love potion ; prai oil ; oil from the chin of a corpse ; chin fat of cadavers (from violernt deaths) FR: philtre [m]

cadaver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenöffnung {f}cadaver dissection
Leichenvergiftung {f}cadaverous poisoning
Leichengestank {m}cadaverous odour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cadaver
Back to top