ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cadaver*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cadaver, -cadaver-

*cadaver* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cadaver (n.) ซากศพ Syn. corpse
cadaverous (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย Syn. pale and thin
English-Thai: HOPE Dictionary
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
English-Thai: Nontri Dictionary
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigor mortis; rigidity, cadaveric; rigidity, postmortemสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cadaverศพ,คนที่ตายแล้ว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง
In medical school, they make you work on animal cadavers before you get to the real thing.ในโรงเรียนแพทย์พวกเขาทำให้คุณทำงานกับศพสัตว์ก่อนที่คุณจะได้รับกับสิ่งที่จริง
Greg over there was an extra in Straw Dogs and Sheree portrayed a cadaver in Prime Suspect.นายเกร็กคนนั้นเคยเป็นตัวประกอบในเรื่องสตรอว์ด๊อกซ์ และเชอรีเคยแสดงเป็นศพในเรื่องไพรม์ซัสเป็ค
And Sheree played a cadaver in Prime Suspect.และชรีด้วย เป็นตัวน่าสงสัยที่สุด
I've done four of 'em-- one on a cadaver,three on stan.I've done four of 'em- - one on a cadaver,three on stan.
You got cadavers,human cadavers? They're down in the tunnels.พวกเขานอนอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน ตอนจะไปพบพวกเขาตอนบ่านนี้
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้
We walked cadaver dogs over the whole area. they led us to this spot, and the guys started digging.พวกเขาเจออะไรบางอย่าง ข้างใต้นี้
No cadavers at this crime scene.ไม่มีศพที่จุดเกิดเหตุ
Believed cadavers would rise, reclaim hearts from golden jars.เชื่อว่ามัมมี่ตนจะคืนชีพ เอาหัวใจจากโหลทองใส่คืนร่าง
Transfuse cadaver blood. Shit, you weren't the only one that got hepatitis, jack.ฉันยินดีให้นายแทงเข็มลงบนตัวฉัน เพื่อถ่ายเลือดเน่าๆ ของฉันออกไป
And according to glenda, cadaver harryแล้วจากเรื่องเกลนด้าวันนี้ ศพนายแฮร์รี่นั่น

*cadaver* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カダベリン[, kadaberin] (n) cadaverine
死体(P);屍体[したい, shitai] (n,adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P)

*cadaver* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: cadaver for anatomical dissection FR: cadavre destiné à la dissection [m]
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
น้ำมันพราย[n.] (nāmmanphrāi) EN: love potion ; prai oil ; oil from the chin of a corpse ; chin fat of cadavers (from violernt deaths) FR: philtre [m]

*cadaver* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenöffnung {f}cadaver dissection
Leichenvergiftung {f}cadaverous poisoning
Leichengestank {m}cadaverous odour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cadaver*
Back to top