ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butterfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butterfish*, -butterfish-

butterfish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
English-Thai: HOPE Dictionary
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you got to sell a lot of misoyaki butterfish to buy a place like this, huh?ต้องขายปลาบัทเทอร์ฟิชมิโสะ เยอะทีเดียว ถึงจะซื้อบ้านแบบนี้ได้
Never would have pegged you as a butterfish type of guy.ไม่คิดเลยว่า นายชอบปลาบัทเทอร์ฟิช
My wallet is not, either, but I weaned Grace off of fish sticks onto butterfish, and now it is her favorite, so that's good.กระเป๋าตังค์ฉันก็ไม่ชอบ แต่ฉันหลอกให้เกรซเลิกกินฟิชสติ๊ก แล้วกินปลาบัทเทอร์ฟิชแทน ตอนนี้กลายเป็นของโปรดของแก ดีจริง ๆ

butterfish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed
真魚鰹;鯧[まながつお;マナガツオ, managatsuo ; managatsuo] (n) (uk) butterfish (any fish of family Stromateidae, esp. species Pampus punctatissimus); harvestfish; rudderfish

butterfish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
ปลาจะละเม็ด ; ปลาจาระเม็ด[n. exp.] (plā jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
ปลาตาพอง[n. exp.] (plā tā phøn) EN: butterfish ; Priacanthus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butterfish
Back to top