ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pompano

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pompano*, -pompano-

pompano ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pompano (n.) ปลาจาระเม็ด

pompano ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pompano
Back to top